Beslægtede diagnoser

Neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser

Der findes en del neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser, der har mange lighedspunkter med ADHD.  Det gælder f.eks. diagnosen DAMP og en hel række mindre kendte diagnoser som ADD, Hyperkinetiske forstyrrelser, MBD, NLD og DCD. Det kan ofte være svært at skille disse tilstande fra hinanden, da der er naturlige overlap.

ADD (Attention Deficit Disorder)

Fandtes tidligere i det amerikanske diagnosesystem. I dag bruger man ADHD i stedet for ADD.

DCD (Developmental Coordination Disorder)

Diagnosen findes i det amerikanske diagnosesystem. Den anvendes, når der er motoriske koordinationsvanskeligheder og eller sansemæssige vanskeligheder, som kan dokumenteres ved lægeundersøgelse og eller neuropsykologisk testning. Det svarer til det, som i skandinavisk litteratur kaldes MPD (Motor Perception Dysfunction). DCD forekommer hyppigt sammen med ADHD. ADHD + DCD svarer således nogenlunde til DAMP.

Hyperkinetisk forstyrrelse

Hyperkinetisk forstyrrelse er en officiel diagnose i Danmark. Den forkortes ikke. Den svarer til ADHD bortset fra, at der skal være hyperaktivitet til stede for, at diagnosen stilles. Der skal altså være tale om både opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet. Sammen med hyperkinetisk forstyrrelse ses ofte andre vanskeligheder f.eks. indlæringsvanskeligheder, motoriske og sproglige udviklingsforstyrrelser.

En del, der har hyperkinetisk forstyrrelse, udvikler også alvorlig adfærdsforstyrrelse, hvor den pågældende ikke blot er vanskelig at omgås, men er direkte asocial og krænkende over for andre mennesker og deres ejendom. Man taler da om hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse.

-TIL TOP-

MBD (Minimal Brain Dysfunction)

MBD kan oversættes med lille hjernemæssig dysfunktion. Tidligere stod D for Damage (skade), men i 1960'erne blev det ændret til Dysfunction, fordi man kun sjældent kunne påvise en hjerneskade. Diagnosen blev forladt, fordi den forholdt sig til nogle årsagsforklaringer, der ikke kan bevises. Ved MBD skulle der foreligge vanskeligheder inden for mindst tre af følgende områder: aktivitet, opmærksomhed, sprog, motorik og perception. I USA og Canada blev MBD til AD/HD, og i Europa til flere mere afgrænsede diagnoser, bl.a. Hyperkinetisk forstyrrelse og DAMP.

MPD (Motorisk perceptuel dysfunktion)

MPD svarer til M'et og P'et i DAMP. Ligesom DAMP er MPD ikke en officiel diagnose, hverken i det amerikanske eller WHO’s diagnosesystem. MPD bruges af fagfolk i Skandinavien til at beskrive kombinationen af motoriske koordinationsvanskeligheder og sansemæssige vanskeligheder.

GUA (Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden)

GUA adskiller sig fra de øvrige gennemgribende udviklingsforstyrrelser ved dels ikke at være autisme, dels at være en diagnose, som kun kan gives til børn. Diagnosen findes i det officielle diagnosesystem i Danmark (ICD-10).

Den grundlæggende vanskelighed beskrives som en nedsat evne til at regulere følelser. Barnet er derfor hyperfølsomt over for alle indre og ydre påvirkninger og er præget af letvakt angst. Dette kan blandt andet medføre forstyrret realitetssans og give anledning til tvangstanker og psykoser. Barnet er derudover ofte impulsivt, stivsindet, har tendens til tvangsmæssigt gentagne handlinger og har sociale og kommunikative vanskeligheder i en eller anden grad.

Barnet kan senere i tilværelsen få en psykiatrisk voksendiagnose som for eksempel personlighedsforstyrrelse eller skizofreni.

-TIL TOP-

GUU (Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret)

GUU er en midlertidig diagnose, som betyder, at man stadig undersøger, hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er tale om.

Læs mere om GUU og GUA ved at klikke her.

NLD (Non-verbal Learning Disabilities)

Non-verbal Learning Disabilities det vil sige. ikke-sproglige indlæringsvanskeligheder. Ved NLD er der vanskeligheder med at tolke og forarbejde visuelle, kinæstetiske og rumlige indtryk, der er samtidige. (Kinæstesi: Fornemmelse for muskelbevægelser, muskelspænding og af kropdelenes indbyrdes placering). I stedet for at danne sig et helhedsindtryk af en situation, går meningen tabt. Det giver store vanskeligheder, ikke mindst i samværet med andre mennesker, hvor den pågældende ikke forstår det, der ikke er sprogligt, fx mimik, underforståenhed, attitude osv. Diagnosen findes i det amerikanske diagnosesystem.

-TIL TOP-