Visitation

Filadelfias døgntilbud modtager borgere fra hele landet

Som borger og pårørende er I altid velkommen til at kontakte visitationsudvalget for et besøg før en eventuel visitationsprocedure sættes i gang. Forudsætningen er, at borgeren er inden for målgruppen. 

Ring eller skriv til os

Visitationen indledes via en telefonisk eller skriftlig henvendelse til visitationsudvalget hos Filadelfias sociale tilbud

Sikkerpost: stormly@filadelfia.dk

Områdeleder Søren Juul
Tlf:
2334 9425

Kvalitetsudviklingsleder Lisbeth Lyngsø
Tlf:
2179 0065

Den videre visitationsprocedure

 • Borgers sagsbehandler fremsender borgerens VUM dokumenter, lægefaglige oplysninger, vurderinger fra tidligere bosteder m.m. via sikker mail.
 • Visitationsudvalget på Filadelfias sociale tilbud foretager en sundhedsfaglig og pædagogisk vurdering af, hvorvidt borger tilhører målgruppen.
 • Visitationen kan også omfatte, at visitationsudvalget foretager et klinisk visitationsbesøg hos borgeren.
 • Borger kan få fremvist lokal institution i Filadelfias sociale tilbud.
 • Visitationsudvalget  afgør visitationen.
 • Visitationsudvalget sender afgørelsen til handlekommune.

Tildeling af bolig

 • Når en borger får tildelt en bolig på Filadelfias sociale tilbud, udarbejdes en kontrakt samt boligdokument og der aftales en indflytningsdato.
 • Der udarbejdes aftale om serviceydelser og diverse samtykkeerklæringer.
 • Der afholdes forventningsmøde mellem lokal institution og borger / værge / pårørende.
 • Inden indflytning skal kontrakt være underskrevet af borgerens sagsbehandler samt skal serviceaftale, samtykkeerklæringer og referat af forventningsmøde være underskrevet af borger/værge/pårørende.

Venteliste til boliger

 • Borger kan komme på venteliste til en bolig på Filadelfias sociale tilbud.
 • Borger prioriteres efter behov og ikke efter anciennitet.