Til mennesker med erhvervet hjerneskade

Fleksible tilbud

Vi tilbyder nye fleksible tilbud efter patientens behov og ønsker. Efter en uges intensiv tværfaglig udredning og træning tilbyder vi et 4-ugers behandlingsforløb på svært eller moderat niveau alt efter behov. I forbindelse med udskrivningen tilbyder vi et transitionsforløb, hvor vores medarbejdere tager ud til borgerens hjem i samarbejde med kommunen. Vi tilbyder også et brush up forløb på Center for Neurorehabiliterings daghospital. 

God effekt af behandling

Vi har dokumentation for at et ophold hos Center for Neurorehabilitering virker. De fleste kommer hjem med langt flere færdigheder og bedre livskvalitet - trods svære skader , da de kom. 

To tredjedele udskrives til egen bolig

Efter den tværfaglige behandling i Center for Neurorehabilitering kan to tredjedele af patienterne/borgerne udskrives til egen bolig og med god effekt af behandlingen.

Neurorehabiliteringsindsatsen har sigte på den enkeltes fremtidige tilværelse. Det betyder, at der arbejdes med aspekter, som må forventes at bibringe den enkelte og pårørende en så god tilværelse som muligt efter opholdet. Et formål er også, at den enkelte generhverver flest mulige af de tabte kompetencer ud fra egne ønsker, færdigheder og muligheder. Personalet i Center for Neurorehabilitering besidder specialiseret viden, erfaring og kompetencer på højt niveau inden for deres fagområde og har særskilte kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde og koordinering af forløb. Rehabiliteringen er organiseret som teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb – hvor timing og faglig koordinering af den samlede specialiserede indsats er afgørende.

Læs mere her