Diplom i ledelse - En 2 ½ årig efteruddannelse til ledere i diakonale, kirkelige og frivillige organisationer

Topmotiverede undervisere og kursister

Diplom i ledelse og diakoni er kendt for et særdeles højt fagligt niveau og stort engagement fra både kursisters og underviseres side. Vores moduler er indrettet som internater, der styrker forløbende indholdsmæssigt og netværket mellem deltagerne. Kursuskoordinatoren er gennemgående og sikrer sammenhæng og progression i hele uddannelsen. Vores undervisere er fagligt kompetente og dygtige formidlere. Vi har selv arbejdet som ledere eller med ledelse, og vi kender de frivillige, diakonale og kirkelige organisationer. Miljøet på Filadelfia danner en smuk ramme, som stimulerer til koncentration og fordybelse hos deltagerne.

Diakoni og Ledelse - Det diakonale lederskab

Diakoni og ledelse – er en efteruddannelse på diplomniveau, som blev udbudt første gang i februar 2012. Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket – og ikke mindst de svageste i vores samfund. Ledelse er at varetage den overordnede styring og retning for en organisation eller et projekt. Men det er i høj grad også at motivere og udvikle medarbejdere, kollegaer og frivillige gennem i et dynamisk samspil. Uddannelsen dykker ned i krydsfeltet mellem diakoni og ledelse og vil styrke faglighed og professionalisme på begge områder, og ikke mindst udforske begrebet ”det diakonale lederskab”. Den afspejler et behov for en uddannelse, der respekterer medmenneskelighed og omsorg som vigtige værdier for medarbejdere og ledere i kirker samt kirkelige og/eller diakonale organisationer. Og hvor deltagerne samtidig får redskaber til at møde dagligdagens udfordringer professionelt og kompetent. Der vil derfor også gennem hele uddannelsen være stort fokus på praksis, og hvordan konkrete teorier og værktøjer kan styrke den enkeltes faglighed.

Treårig uddannelse for ledere med ansvar for ansatte eller frivillige

Uddannelsen er aktuel for dig, som har en ledelsesopgave med ansatte eller frivillige. Eller for dig som i dit arbejde med mennesker varetager større eller mindre ledelsesopgaver. Endelig er uddannelsen for alle, der vil dygtiggøre sig i ledelse og omsorgsarbejde med udgangspunkt i en medmenneskelig etik og et kristent menneskesyn. Uddannelsen er treårig og består af 6 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan tage uddannelsen i sin helhed, eller du kan tilmelde sig enkelte moduler. Uddannelsen udbydes på vegne af Københavns Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse.

Formålet med uddannelsen

Det er uddannelsens formål at uddanne dig til at udøve lederskab og professionel omsorg ud fra diakonale værdier, som baserer sig på tro, etik og medmenneskelighed. Samt at give dig mulighed for at omsætte relevant teoretisk viden samt personlige og organisatoriske værdier til daglig praksis i lederskab og omsorgsarbejde. At give dig mulighed for at udvikle nye perspektiver på dit eget lederskab og omsorgsarbejde gennem dynamiske relationer og teamarbejde med andre deltagere. At styrke din evne til at udleve organisationens formål i samspil med andre.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er aktuel for dig, som har en ledelsesopgave med ansatte eller frivillige. Eller for dig som i dit arbejde med mennesker varetager større eller mindre ledelsesopgaver. Endelig er uddannelsen for alle, der vil dygtiggøre sig i ledelse og omsorgsarbejde med udgangspunkt i en medmenneskelig etik og et kristent menneskesyn. Uddannelsen er derfor relevant for mange faggrupper og personer. Det kan f.eks. være

 • Konsulenter, kirke- og kulturmedarbejdere og ansatte i kirker, frikirker eller kirkelige organisationer med ansvar for ledelse af frivillige eller medarbejdere
 • Ledere og mellemledere i diakonale, sociale eller sundhedsfaglige institutioner
 • Konsulenter og mellemledere i andre værdi- og idebaserede organisationer
 • Præster og diakoner, der ønsker en lederuddannelse
 • Øvrige ansatte, der arbejder professionelt med omsorgsarbejde.

Hvilke kompetencer giver uddannelsen?

Efter uddannelsen vil du kunne: 

 • Omsætte teoretisk viden om ledelse og diakoni i dit daglige praktiske arbejde
 • Integrere diakoni i en ledelsesmæssig udfordret hverdag
 • Agere både resultatorienteret og værdiorienteret
 • Træffe professionelle valg som udspringer af dine egne værdier og etik
 • Formulere dine egne styrker og udviklingsområder
 • Kommunikere troværdigt og effektivt
 • Varetage ledelse af frivillige – og ledelse i frivillige og politisk styrede organisationer

Diplom i ledelse – diakoni og ledelse er en videregående uddannelse på bachelorniveau. Hvert modul giver 5 ECTS point. Gennemfører du uddannelsen i sin helhed, svarer det til 60 ECTS point. ECTS står for European Credit Transfer System. Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. ECTS-points angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til – målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning. En fuld diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-points. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år. 

 

 

Uddannelsens struktur og forløb - 6 obligatoriske moduler, 3 tilvalgsmoduler og et afgangsprojekt

Uddannelsen er opbygget med i alt 6 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler samt et afgangsprojekt. For at få en fuld diplomuddannelse skal alle moduler gennemføres og alle eksaminer samt afgangsprojekt være bestået. Uddannelsen varer 2 ½ år inkl. afgangsprojekt. Hvis du ønsker at blive indviet som diakon, skal du have gennemført hele uddannelsen. Du kan vælge at koble enkelte moduler fra Diakoni og Ledelse med andre diplomuddannelser.  Og du kan desuden vælge at tilmelde dig enkelte moduler fra Diakoni og Ledelse.

 Ny studieordning for Diplomuddannelse i Ledelse betyder ny struktur for uddannelsen fra 2019

Fra og med studiestart 2019 ændrer uddannelsen struktur. Det betyder, at de nuværende seks moduler på den obligatoriske del (Det personlige lederskab 1+2, Ledelse og medrbejdere 1+2 samt Ledelse og Organisation) fremover bliver til følgende tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS point:

 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Organisation, udvikling og samskabelse

Retningslinjerne for valgmoduler og afgangsporjekt er ikke ændret i den nye studieordning og den samlede struktur i Diplomuddannelsen i ledelse vil fremover være:

 • Tre grundmoduler på hver 10 ECTS point
 • Tre valgmoduler på hver 5 ECTS point
 • Et afgangsprojekt på 15 ECTS point

Første år - Modul 1 + 2 - Det personlige lederskab (obligatorisk) 

Indhold af modul 1 og 2

Modul 1-2

 

Første år - Modul 3 + 4 - Ledelse og medarbejdere (obligatorisk)

Indhold af modul 3 og 4

Modul 3-4

 

Andet år - Modul 5-6 - Ledelse og organisation (obligatorisk)

Indhold af modul 5 og 6

Modul 5-6

 

Andet år - Modul 7-8 - Ledelse og filosofi (valgfag) / Ledelse i frivillige organisationer (valgfag)

Indhold af modul 7 til 9

Modul 7-8

 

Tredje år - Modul 9 (valgfag) / Afgangsprojekt

Indhold af modul 7-9

Modul 9

 

Eksamener, afgangsprojekt og studievejledning

Uddannelsens opgaver og eksamener følger KEAs retningslinjer for eksamensordningen. Der aflægges eksamen efter hvert af obligatoriske moduler. Eksamen sker med udgangspunkt i en synopsis eller skriftlig opgave, som har et omfang på hhv. ca. 4,8 og 20 sider. Der gives karakter efter 7-skalaen. For valgmodulerne gælder, at hvert modul afsluttes med en mundtlig prøve på basis af en mindre projektopgave på 3-4 sider. Prøverne kan aflægges både individuelt og i grupper. Afgangsprojektet er en skriftlig opgave på max 60 sider, som kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det sker i en vekselvirkning mellem selvstudium, undervisning og vejledning. Projektet afsluttes med en eksamen, som er individuel. I tilknytning til opgaveskrivning og afgangsprojekt er der tilknyttet studievejledning på alle moduler.  

Litteratur

I forbindelse med hvert modul skal du forberede dig gennem læsning af nærmere angivet litteratur, svarende til ca. 500 sider. Senest 1 måned før modtager du undervisningsplan og litteraturliste for modulet, så du kan nå at læse pensum inden undervisningen går i gang. Du betaler selv udgiften til bøger. Dette er ikke inkluderet i prisen for modulet.

Gennemgående undervisere på uddannelsen

PåI Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni vil du møde en række dygtige og engagerede undervisere. De er valgt på baggrund af deres faglige viden, erfaring som ledere og kendskab til den særlige kontext som det frivillige, kirkelige og diakonale miljø udgør. Listen over undervisere er ikke endelig - og der kan komme ændringer undervejs. Men i øjeblikket er følgende med på uddannelsen: 

 • Connie Yilmaz Jantzen, underviser, konsulent og leder af Filadelfia Uddannelse. Connie har mange års erfaring fra frivillige og kirkelige organisationer som professionel og frivillig leder. Master i Etik og Værdier i organisationer. Læs om Connie her (Modul 1, 6, og 8).
 • Conny Hjelm, Underviser og supervisor på Filadelfia Uddannelse. Conny er uddannet lærer, diakoni, har en pastoral efteruddannelse og har en Master i Diakoni i Oslo. Læs om Conny her, der underviser i diakoni på alle moduler og i sjælesorg på modul 9.
 • Henrik Bang Bjørgos, chefkonsulent i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Henrik er cand.mag. i dansk og litteratur og  Master i udviklingsledelse. Han har mange års erfaring med ledelse og udvikling i frivillige og kirkelige organisationer blandt andet fra Dansk Ungdoms Fællesråd (Modul 2)
 • Tommy Kjær Lassen, selvstændig konsulent i Vitaactiva. Tommy er teolog og ph.d. i eksistentiel ledelse. Han er tidligere valgmenighedspræst. Læs mere om Tommy her.
  (Modul 7).
 • Stig Fog,  selvstændig konsulent i Stig Fog Fundraising og Kommunikation. Stig er kandidat i Public Relations. Han er desuden tidligere generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd og kampagneleder i Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere om Stig her (Modul 9).

Gæstelærere på enkelte moduler

Du kan undervejs også møde forskellige gæstelærere - indtil videre er det: 

 • Michael Bager, sekretariatsleder hos DUI og Virke og konsulent hos BAGERogAAGAARD. Michael har en baggrund som konsulent i kirkelige organisationer, har været sognemedhjælper og studieleder på EASJ.. Læs mere om Michael, der underviser i videnskabsteori og metode på modul 2..
 • Lektorer på VID/Diakonhjemmet Oslo (modul 3)
 • Benjamin Kobborg, underviser på Filadelfia Uddannelse og præstevikar. Benjamin er teolog, psykoterapeut og har en master i Relationel Ledelse og Organisationsudvikling. Han har en baggrund som konsulent i Afrika in Touch. Benjamin underviser i forskellige diakoniiens teologiske forankring og i diverse ledelsestemaer på forskellige moduler. 

Økonomi og tilskud

Uddannelsen er sammensat af seks obligatoriske moduler, tre valgmoduler og  et afgangsprojekt. (Fra og med studiestart 2019 ændres de seks obligatoriske moduler til tre moduler af 10 ECTS point). Uanset om man tilmelder sig enkelte moduler eller hele uddannelsesen vil man blive opkrævet pr. modul. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb., og beløbet refunderes ikke ved senere framelding.

Prisen for et modul er 10.400 kr. Afgangsprojektet koster 12.500 kr. Fra 2019 ændres priserne til 11.000 + moms for et 5 ECTS point modul, mens moduler på 10 ECTS point vil koste 20.000 kr. + moms. Afgangsprojektet vil fra 2019 koste 13.000 kr. + moms.

Udover modulafgiften skal der beregnes udgifter til 360 graders lederevaluering (valgfrit) og studietur (modul 3) som opkræves særskilt. Som deltager skal du derudover påregne udgifter til litteratur.

Du kan søge tilskud til uddannelsen (SVU - Uddannelses- og Forskningsministeriet - Styrelsen for Videregående Uddannelser) efter gældende regler. Du er desuden velkommen til at henvende dig til Filadelfia Uddannelse for mere information. 

Studiestart og datoer

 Modul 6 - Styring og strategi

 • 7.-9. november 2018: Internat
 • 19. november 2018: Kursusdag
 • 5. december 2018: Eksamen (mundtlig)

Modul 7 - Ledelse og filosofi

 • 6.-8. februar 2019: Internat
 • 18. februar 2019: Kursusdag
 • 6. marts 2019: Eksamen (mundtligt)

Modul 8 - Ledelse i frivillige organisationer

 • 6.-8. maj 2019: Internat
 • 20. maj 2019: Kursusdag
 • 3 juni 2019: Eksamen (mundtligt)

Modul 9 - Kommunikation og organisation

 • 21.-23. august 2019: Internat
 • 2. september 2019. Internat
 • 18. september 2019: Eksamen (mundtlig)

Afgangsprojekt

 • 10.-11. oktober 2019: Kursusdag og vejledningsdag
 • 13. december 2019: Aflevering af skriftlig projektopgave
 • 3. januar 2020: Eksamen (mundtlig)

Studiestart 2019

Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS point)

22.-24. oktober 2019: Internat 1

 • 7.-8. november 2019 2019: Internat 2
 • 28.-29. november 2019: Internat 3
 • 17. december 2019: Eksamen

Alle internater foregår på Filadelfia Uddannelse i Dianalund. Overnatning på Comwell i Sorø. Eksamen afholdes i Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. 

Alle moduler er åbne for løbende tilmelding. Du kan vælge at tage et enkelt eller flere moduler på Filadelfia Uddannelse, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Adgangskrav og ansøgning

Diplom i ledelse og diakoni er en efteruddannelse for dig, som har en uddannelse i forvejen og arbejdserfaring. Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan kombineres med fuldtidsarbejde. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en:

 • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse (en heltidsuddannelse normeret til 2 år) eller en videregående voksenuddannelse (VVU - en deltidsuddannelse normeret til 3 år)
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering, en såkaldt realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering hos KEA her

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os på fil-kurser@filadelfia.dk 

Ansøgning til uddannelsen sendes her>

Tilmelding

Ansøgning skal ske senest 3 uger før studiestart. Når du sender din ansøgning, skal du vedlægge oplysninger om uddannelse(r) i form af eksamensbevis i bekræftet kopi.

Afmelding

Skriftlig afmelding skal ske 3 uger før studiestart. Der kan vederlagsfrit foretages afmelding inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften. Ved senere afmelding betales den fulde kursusafgift.

Anbefalinger fra det diakonale og kirkelige miljø

Følgende personer med tilknytning til de diakonale og kirkelige miljø anbefaler uddannelsen:

Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift  ”Diakoni, omsorgen for det hele menneske – og særlig for de udsatte og sårbare - har fra urkirkens dage været en af den kristne kirkes afgørende opgaver ved siden af forkyndelse, undervisning og mission. Diakoni har fokus på den enkelte, på nærvær og indlevelse og relevant hjælp. Samtidig kan der være brug for koordinering, samarbejde og kommunikation for at sikre, at indsatsen gavner. Sådan påtog apostlen Paulus sig for snart 2000 år siden en betydelig ledelsesopgave med at samle penge ind i alle de nyetablerede menigheder til hjælp for de fattige i Jerusalem. Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det, at tænke ledelse med ind i arbejdet. Det gælder også indenfor diakonien. I et velfærdssamfund som i disse år er udfordret, hvor antallet af fattige stiger og ensomheden er et problem for mange, er det vigtigt at kunne trække på samme hammel i det diakonale arbejde. Derfor hilser jeg dette initiativ varmt velkommen og medgiver diplomuddannelsen mine bedste anbefalinger.”

Christian Bjerre, generalsekretær, Blå Kors Danmark  ”Det er af stor betydning for godt lederskab i vore diakonale enheder, at der velkvalificerede efteruddannelsestilbud – også på diplomniveau. Her er der mulighed for at give nuværende og kommende ledere i vore organisationer vigtige ledelsesredskaber ud fra vores egne præmisser. Derfor anbefaler jeg varmt uddannelsen”

Flemming Jantzen, forstander på Sønderskovhjemmet (Kirkens Korshær) - ”Diakoni og ledelse er en uddannelse vi har haft brug for i lang tid. På diakonale institutioner er der behov for at kunne vedligeholde og styrke værdierne og institutionens identitet, samtidig med at der kun opnås legitimitet, hvis institutionen drives professionelt og er i stand til at leve op til aktuel lovgivning og politiske udmeldinger. På en diakonal institution er der ofte mange interessenter som brugere, personale, bestyrelse, frivillige og måske et bagland, der berettiget forventer sig meget. Det gør lederrollen kompleks, da lederen ud over at drive institutionen også skal formidle fælles værdier og understøtte et fællesskab. Denne uddannelse tager fat i nogle af de udefinerede svære områder som etik, medmenneskelighed og tro, og sætter dem ind i en professionel kontekst, så kursisten får en solid og anerkendt ballast. På Sønderskovhjemmet, en hjemløseinstitution på et kristent grundlag, vil det være en meget relevant uddannelse.”

Helle Jarlsmose, generalsekretær i KFUKs sociale arbejde - "Diplomuddannelsen i diakoni og ledelse er et vigtigt bidrag til en fortsat professionalisering af de sociale og diakonale organisationer og institutioner i Danmark. Det er er samtidig en uddannelse, der tager fat i lederens rolle, som en væsentlig bærer af organisationens grundlæggende værdier . Der er derfor meget brug for denne uddannelse, som jeg hilser velkommen."  

Læs også om vores samarbejdspartnere og kunder

Udtalelser fra deltagere på uddannelsen

Hvad er det vigtigste, du har fået ud af uddannelsen?

Knud Erik W. Hansen, værestedsleder, Blå Kors Væresteder, Mariagerfjord Kommune ”Lederuddannelsen har givet mig et refleksionsrum over min ledelsesopgave. Alle moduler er knyttet tæt op ad min daglige praksis i undervisningen og i opgaveskrivningen. Særligt vil jeg fremhæve det gode studiemiljø mellem studerende og undervisere. Internaterne er en sand fornøjelse både fagligt og socialt. Uddannelsen kan varmt anbefales!.”

Ellen Faber Jørgensen, sognemedhjælper, Haslev Kirke - "Fagligheden har fået et gevaldigt løft med en diakonal tilgang. Personligt har jeg fået meget mere gå-på-mod i en kompleks hverdag. Jeg synes også, at det er en god måde uddannelsen er organiseret på - jeg ville ikke have kunnet følge undervisningen, hvis den ikke havde ligget, som den gør."

Gitte Holmgaard, udviklingskonsulent, Ungdommens Vel - "Uddannelsen har først og fremmest givet mig mulighed for refleksion. Refleksion over egen praksis klæder mig på til fremtidens udfordringer – både personligt og ledelsesmæssigt. De teorier, metoder og værktøjer jeg er blevet præsenteret for giver mig nye overvejelser og handlemuligheder til de hverdagssituationer, jeg står i som person og som leder."

Kirsten Esbjerg, præst i Statsfængslet ved Sdr. Omme -  "Gennem min uddannelse på Filadelfia Uddannelse har jeg fået styrket både struktur og omsorg i mit arbejde med frivillige. På uddannelsen har jeg fået udbygget mine kompetencer og fået nye ideer til en daglig ledelsesform, hvor målrettethed og ligeværdighed mellem mennesker giver et frugtbart samarbejdede. Jeg har fået værktøj til at inddrage frivillige på en effektiv måde, så de mange hænder kommer flest muligt til gode og hver enkelt frivillig føler sig set og værdsat. Diakonien er en kerneopgave for kirken. Hvis vi skal nå ud til mennesker, må vi gøre mere for at sætte det diakonale arbejde i system. Derfor kan jeg varmt anbefale uddannelsen ved Filadelfia Uddannelse."