Værdier, vision og strategier for Filadelfia

Filadelfias værdigrundlag

Filadelfias værdier bygger på helhedssyn, respekt og nytænkning.

Helhedssyn

Helhedssyn er altafgørende for organisationens sammenhængskraft og må til enhver tid tage udgangspunkt i patientens/brugerens behov for at opnå en så høj kvalitativ ydelse som muligt. Helhedssynet skal også understøtte os i at være en lærende organisation, hvor vi udnytter hinandens viden og erfaring. Helhedssynet vil på den måde understøtte erfaringen af, at alle medarbejdere er værdifulde, og alle afdelinger og institutioner vil opleves som ligeværdige aktører.

Respekt

En ubetinget respekt for det enkelte menneske er selve grundlaget for at kunne arbejde på Filadelfia. Respekten gælder i vores samarbejde med patienter, klienter og beboere samt i relationer mellem medarbejdere, områder og afdelinger (interne/eksterne), hvor mødet sker i åbenhed og med evne og vilje til at forstå andres tænkemåde og handlinger.

Nytænkning

Forandring er et vilkår i en tid, hvor organisationers vilje og evne til nytænkning og udvikling er afgørende for deres virke. Nytænkning, forandringsparathed og udvikling hænger uløseligt sammen og er et både ønskeligt og nødvendigt afsæt for at virkeliggøre Filadelfias vision. Filadelfia skal gennem nytænkning indadtil i organisationen og udadtil være toneangivende for samarbejdspartnere - nationalt som internationalt.

Filadelfias visioner og strategier

Filadelfia igangsatte i september 2012 en fornyelse af den samlede organisation. Visionen var en stræben efter ”det excellente” inden for Filadelfia som helhed.

Da der ikke findes eksternt faslagte kriterier for at være ”Et center of Excellence”, besluttede bestyrelsen og direktionen sig for at definere mål og standarder herfor. Visionen og fire ledsagende strategier skulle målrettet forfølges frem til 2015 med det overordnede formål at forbedre kvalitet, forskning, drift og effektivitet samt styrke samspillet med samarbejdspartnere på højeste niveau.

Dermed blev samtidigt lagt fundamentet for udvikling og sammenbinding af Filadelfias aktiviteter og ”værdikæde” lige fra diagnostik, behandling, rehabilitering, rådgivning og forskning – for patienter og for klienter eller borgere. For Epilepsihospitalet, de sociale døgn- og dagtilbud og specialskole.

De fire veje forfølges stadig

Vi synes selv, vi er lykkes med fornyelsen. Men vi fortsætter kursen for at nå længere og blive anerkendt som ”excellente” – til gavn for patienter med epilepsi og erhvervet hjerneskade.

Epilepsihospitalet styrkes og udvikles inden for epilepsi og også indenfor neurorehabilitering. Det sociale område er under fornyelse for at styrke indsatsen for de borgere, som har svært ved at mestre egen livssituation – gennem et udviklingsprojekt de næste par år. Specialrådgivningen indenfor epilepsi er gennem en formel aftale med Socialstyrelsen blevet landsdækkende til gavn for kommuner og borgere med epilepsi.

 Vi fortsætter langs fire veje

Vi stræber gennem stadigt større åbenhed, styrket dokumentation, endnu bedre resultater og større effekt efter at være en anerkendt unik organisation for patienter og klienter eller borgere med epilepsi eller erhvervet hjerneskade 24/7.