Test og analyser på Filadelfias laboratorium

Akkrediteret af DANAK efter DS/EN ISO 15189:2013 under registreringsnummer 1038 til medicinsk undersøgelse, specialerne Genetik og Farmakologi

DANAK 1038

Repertoire og præanalytiske forhold  

Oversigt over medikamentanalyser og gentest

Her findes oversigter over de præanalytiske forhold vedrørende de medikamentanalyser og gentest, der udføres af laboratoriet på Filadelfia. I oversigterne ses også et vejledende terapeutisk interval. 

Se fuld oversigt - her fremgår hvilke analyser, der er akkrediteret eller se en hurtigliste med priser

 
Laboratoriet indfører løbende forbedrede analysegange, der betyder hurtigere svar og mindre prøvemateriale. Se status for enkelte analyser i oversigterne.

Medikamentanalyser - oversigt over analyser som udføres på laboratoriet

Vi udfører analyser af antiepileptika, antidepressiva og antipsykotika. Se oversigter over medikamentanalyser.

Gentest
 
Laboratoriet udfører følgende gentests:

CYP2D6

CYP2C9

 
Præanalytiske forhold med videre kan findes i fuld oversigt eller hurtigliste, se ovenfor. 
 
Desuden er laboratoriet involveret i de epilepsigenetisk testning, som varetages af Epilepsihospitalets forskningsenhed og i projekter.

Gentest, der viser nedbrydningen af medicin 

Laboratoriets genetiske analyser afdækker patienters evne til at omsætte udvalgte medikamenter. Mange lægemidler omsættes af leverenzymer, hvor CYP2D6, CYP2C19 og CYP2C9  omsætter en meget stor del af receptpligtige psykofarmaka, antidepressiva, antiepleptika og anti-koagulenter.

En test af patienters CYP2D6, CYP2C19 og CYP2C9 gener vil vise, hvor hurtigt og hvor meget medicin den enkelte patient forventes at omsætte. På basis af gentesten kan den behandlende læge således justere dosis og lægemiddelvalg for at opnå optimal behandlingseffekt og reducere ophobning af bivirkninger.

Genetisk variation i evnen til at omsætte medicin

Der er påvist over 100 forskellige varianter (alleller) af CYP2D6 genet. Til hver variant knytter sig en specifik kapacitet til at omsætte medicin. Ud fra kombinationen af patienters varianter (deres genotype) kan de inddeles i normale, langsomme og hurtige omsættere.

 1. Normal omsætning
Nogle genetiske varianter besidder normal og forudsigelig kapacitet til at nedbryde medicin. Patienter med mindst én af disse varianter betegnes normale omsættere, og vil have effekt af og tåle standard dosis af medicin. I en befolkning udgør de næsten 70 procent.
 
2.Langsom og nedsat omsætning
Mange genetiske varianter medfører, at nedbrydning af medicin ikke er mulig (ikke-funktionelle alleller) eller at medicinen nedbrydes langsomt (delvist funktionelle alleller). Patienter med kombinationer af disse varianter kan klassificeres som enten at have langsom omsætningskapacitet eller nedsat omsætningskapacitet. Den første gruppe udgør tilsammen 10 procent af befolkningen, og den sidste 18 procent. Begge patientgrupper kan have gavn af lavere dosis. 
 
3.Hurtig omsætning
Hos nogle patienter findes normalt omsættende genetiske varianter duplikeret. Denne gendublikation medfører at medicin nedbrydes hurtigere end normalt. Disse patienter benævnes hurtige omsættere, og mærker ikke normal effekt af standard medicinering, og kan derfor have gavn af en opjustering af dosis. Hurtige omsættere udgør omkring 3 procent af befolkningen.
Det er påvist i såvel tyske, som i egen undersøgelse fra laboratoriet, at der ikke er forskel på den genetiske variation (allelfrekvensen) og dermed fordelingen af omsætningskapacitet i en rask gruppe sammenlignet med en gruppe i antipsykotisk behandling.

Svartider

Svartider for gentest
CYP2D6: Der kan forventes en svartid på mellem 1 og 2 uger.

CYP2C19 og 2C9: Der kan forventes en svartid på mellem 1 og 2 uger.

For alle testene er 90 % af alle svar leveret inden for 8 arbejdsdage. 

Anvendelse

Gentesten anvendes til at afdække, hvor hurtigt og hvor meget medicin den enkelte patient har kapacitet til at nedbryde i leveren via CYP2D6, CYP2C9 og CYP2C19 omsætning.

Dosisjustering

Gentesten vil identificere 99 procent af alle i befolkningen, som på grund af CYP2D6, CYPP2C9 og/eller CYP2C19 gentype nedbryder medicin langsomt, med nedsat eller øget hastighed eller hurtigt. Den behandlende læge kan ud fra gentestene foretage en overordnet vurdering af dosisjustering og lægemiddelvalg.
 
Anbefalinger af dosisjustering og lægemiddelvalg på baggrund af gentest er velbeskrevne. Der er flere eksempler på, at denne viden er indarbejdet i de enkelte lægemidlers produktresumeer, som kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
 
Virkningen af medicinsk behandling kan ikke måles ud fra en blodprøve. Derimod kan koncentrationen af medicin i blodet måles, såkaldt medikamentmonitorering, for at sikre at døgnkoncentrationen hos den enkelte patient ligger inden for fastsatte grænser (terapeutisk interval).
 
Hos patienter med nedsat kapacitet til at nedbryde standarddoser af medicin vil serumkoncentrationerne være i et misforhold til døgndosis og vise forhøjede koncentrationer, som kan medføre bivirkninger. Her kan en gentest afklare misforholdet, og dosis kan derefter justeres ud fra det genetiske grundlag.

Indikationer for gentest

Der er indikation for gentests:
 
I den første fase af en medicinsk behandling, når en væsentlige del af det indgivne medikament omsættes via CYP2D6, CYP2C9 eller CYP2C19 enzymsystemet. Det gælder især, hvis forhøjede medikamentkoncentrationer i blodet kan give bivirkninger. 
 
Ved injektionsbehandling med Haloperidol eller Zuclopenthixol.
Ved uventede bivirkninger i relation til behandling med tricykliske antidepressiva og neuroleptika.
Ved manglende effekt ved en behandling med psykofarmaka, der hovedsageligt omsættes af CYP2D6-enzymsystemet eller CYP2C19-enzymsystemet.
 
Hvis der findes et misforhold mellem dosis og serumværdier for medikamenter, som omsættes via CYP2D6, CYP2C9 eller CYP2C19-enzymsystemet. Ved risiko for interaktion med anden indgiven medicin (se under CYP2C19, CYP2C9 og CYP2D6). 

 

 CYP-enzymers rolle

 Tilvirkning efter Jaguenoud Sirot E, Drug Saftety 2006: 735-768
CYP diagram