Ny rehabiliteringspakke for hjerneskaderamte til kommunerne

God effekt af behandlingspakke for personer med erhvervet hjerneskade

Kommunerne har en vigtig sundhedsopgave. De skal sikre indsatsen for personer med erhvervet hjerneskade. Målrettede pakkeforløb fra Filadelfia kan hjælpe kommunerne med at sikre opgaven, når stadig flere patienter efter endt sygehusbehandling har brug for en hurtig kommunal indsats med døgnhjemmepleje, genoptræning og andre tilbud. Vi tilbyder et tæt partnerskab om opgaven. 

Se nærmere og download en pdf med folderen Neurorehabilitering – specialiseret niveau

Sygehusene har i stigende grad omlagt patientbehandling til ambulante og accelererede forløb for både akutte og planlagte patienter. Det betyder, at kommunerne skal stå klar med en indsats til flere og flere. 

Det gælder også det at tage vare på personer med følger efter erhvervet hjerneskade. Skader, som kan opstå efter en blodprop i hjernen, følger efter trafikulykke osv. På netop det område har Filadelfia højt specialiserede kompetencer med hospitals-og socialtilbud målrettet de personer, som har særlige behov som følge af epilepsi eller erhvervet hjerneskade. De kompetencer kan kommunerne trække på.

Center for Neurorehabilitering, som er en del af Epilepsihospitalet, har gennem adskillige år opbygget ekspertise inden for neurorehabilitering for voksne med følger efter erhvervet hjerneskade. Målgruppen er personer med moderate til svære følger efter en erhvervet hjerneskade. 

To tredjedele udskrives til egen bolig

Neurorehabiliteringsindsatsen har sigte på den enkeltes fremtidige tilværelse. Det betyder, at der arbejdes med aspekter, som må forventes at bibringe den enkelte og pårørende en så god tilværelse som muligt efter opholdet. Et formål er også, at den enkelte generhverver flest mulige af de tabte kompetencer ud fra egne ønsker, færdigheder og muligheder. Efter den tværfaglige behandling i Center for Neurorehabilitering kan to tredjedele af patienterne/borgerne udskrives til egen bolig og med god effekt af behandlingen.

Personalet i Center for Neurorehabilitering besidder specialiseret viden, erfaring og kompetencer på højt niveau inden for deres fagområde og har særskilte kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde og koordinering af forløb. Rehabiliteringen er organiseret som teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb – hvor timing og faglig koordinering af den samlede specialiserede indsats er afgørende.

Med den ændrede lovgivning, faglige visitationsretningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, samt den centrale udmelding fra Socialstyrelsen, har Filadelfia justeret sine tilbud på området. For at gøre det så overskueligt som muligt, tilbyder vi et tæt partnerskab – en eller flere kommuner i fællesskab – med målrettede tilbud eller pakker. 

Fem pakkeforløb

Vi tilbyder fem pakkeforløb, hvor behandling, genoptræning og aktiviteter foregår på dag- eller døgnbasis. Vi kan også stå for undervisning og kurser af sagsbehandlere og fagpersoner og tilbyder desuden forløb med supervision for pårørende og fagpersoner.