Patientrettigheder i forbindelse med behandling på Filadelfia

Dine rettigheder som patient

Patientrettigheder handler om dine juridiske rettigheder, og dermed om vores lovmæssige forpligtelser over for dig. Patientrettighederne skal sikre, at du får et optimalt forløb, når du skal undersøges og behandles. Her har vi samlet de patientrettigheder, der er relevante for din sundhedsfaglige behandling på Filadelfia.

Hvad er dine rettigheder som patient ?

På denne side har vi samlet de patientrettigheder, der er relevante for din sundhedsfaglige behandling her på Filadelfia. Nederst på siden finder du flere forskellige henvisninger til hjemmesider, der kan udbygge informationen om dine rettigheder og muligheder blandt andet også om rettigheder i forbindelse med livstestamente, tvang i psykiatrien og genoptræning.

Kom hurtigt frem til emnet ved at trykke på dit valg:

Henvisning til Epilepsihospitalet Filadelfia

Epilepsihospitalet er omfattet af bestemmelserne om frit sygehusvalg. Undersøgelse og behandling på Epilepsihospitalet kan finde sted efter lægelig henvisning fra neurologisk afdeling, børneafdeling, privat praktiserende speciallæge i neurologi eller pædiatri. Endvidere har alment praktiserende læger fri henvisningsret til Epilepsihospitalet. Brochure fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kontaktpersoner

På Epilepsihospitalet tildeles du en kontaktlæge, samt en kontakt-sygeplejerske i det ambulante forløb. Ved behov for indlæggelse tildeles du en læge, samt én til to sundheds-faglige personaler fra afdelingen som kontaktpersoner, der i samarbejde med dig vil planlægge og varetage din behandling under indlæggelsen.

Transportgodtgørelse

Du kan søge om transportgodtgørelse ved henvendelse til nærmeste kørselskontor i egen region. Det er kørselskontoret, der vurderer om du er berettiget til refusion af transportudgifter ved indlæggelse, udskrivning og ambulant kontrol på Epilepsihospitalet.

-Til top-

Tolkebistand

Du har ret til tolkebistand, hvis det er en nødvendig forudsætning for dit behandlingsforløb.

Du har ret til information

Du har ret til information om bl.a. behandlingsmuligheder, det forventede resultat af behandlingen, mulige komplikationer og bivirkninger. Desuden skal du have oplyst, hvilken betydning det får, hvis du ikke vil behandles. Du har altid mulighed for at fortælle lægen, at der er informationer, du ikke ønsker.

Du bestemmer selv

Du bestemmer om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal påbegyndes. Du har krav på ny information og skal give dit samtykke, hvis behandlingen ændres. Retten til selv at bestemme gælder som hovedregel, fra man er 15 år. Hvis du ikke er i stand til at give dit samtykke, vil en anden tage stilling på dine vegne. Normalt vil det være nærmeste pårørende eller værge. I livstruende situationer, hvor du ikke er i stand til at give samtykke, kan en læge yde øjeblikkelig behandling uden samtykke.

-Til top-

Hvem får oplysninger om din sygdom?

Personalet har tavshedspligt selv overfor dine nærmeste pårørende. Det er dig, der afgør om og til hvem, personalet må udtale sig. Hvis du mister evnen til at varetage dine egne interesser, kan personalet samarbejde med dine pårørende eller værge. Ved udskrivelse og ambulante besøg får egen læge information om behandlingen. Ønsker du ikke dette, skal du oplyse herom. I alle andre tilfælde kræver det skriftligt samtykke fra dig, hvis helbredsoplysninger gives videre til andre formål end til behandling. Offentlige myndigheder kan dog i en række situationer få oplysninger om dig fra hospitalet uden dit samtykke.

Elektronisk journal (e-journal)

Fra sommeren 2010 er nogle af oplysningerne i din journal tilgængelige i elektronisk form via www.sundhed.dk. Du skal være 15 år og have en NemID for at få adgang til din e-journal. Du kan ikke ændre eller rette i din journal. E-journal er en national elektronisk journal, hvor behandlere indenfor sundheds-området, kan hente de helbreds- og behandlingsoplysninger om dig, som er nødvendige i forbindelse med aktuel behandling. Hvis du ikke ønsker dette, skal du oplyse det til Epilepsihospitalet.

-Til top-

Aktindsigt og ret til at se hvilke data, der er registreret om dig

Alle, der er fyldt 15 år, kan få aktindsigt i deres journal. Du skal have svar på din henvendelse om aktindsigt til din kontaktperson inden for 10 dage. I meget få tilfælde kan der af hensyn til dig selv gives helt eller delvist afslag på aktindsigt.

Klage og erstatning

Epilepsihospitalet prioriterer kvalitet højt, såvel i behandling, som i service. Hvis du alligevel føler dig dårligt behandlet, kan du klage over:

 • Servicen (serviceniveauet, omgangstonen, de fysiske rammer eller maden) til hospitalsledelsen.
 • Behandlingen (undersøgelse, pleje og behandling, indholdet i din journal, utilstrækkelig information eller dine øvrige rettigheder som patient) ved at sende en klage til Patientombuddet via www.patientombuddet.dk.

Du kan søge erstatning ved Patienterstatningen, hvis du i forbindelse med undersøgelse eller behandling påføres en skade. På www.patienterstatningen.dk kan du læse mere om erstatning ved skade påført ved behandling samt finde det anmeldelsesskema, du skal benytte.

-Til top-

Forskning på Epilepsihospitalet

Hvis du bliver spurgt, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, skal du informeres både mundtligt og skriftligt om forsøget. Du skal give skriftligt samtykke for at indgå i forsøget. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Hvis du afslår, får det ingen konsekvenser for din behandling.

Opslag i elektroniske systemer

Retten til opslag i de elektroniske systemer, vi anvender til registrering af personfølsomme oplysninger på Epilepsihospitalet, er uddelegeret til de behandlere, som du eventuelt kan komme i kontakt med under dit behandlingsforløb på Epilepsihospitalet:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere
 • Sygehjælpere
 • Molekylærbiolog
 • Diakoner
 • Psykologer
 • Kliniske diætister
 • Fys-, ergo- og musikterapeuter
 • Lægesekretærer
 • Socialrådgivere
 • Logopæder (talepædagoger)
 • Neurofysiologer, neurofysiologassistenter
 • Socialpædagoger
 • Uddannelsessøgende

-Til top-

Øvrige patientrettigheder

Find oplysninger om livstestamente og genoptræning her.

Yderligere information - nyttige links om dine rettigheder som patient

www.sygehusvalg.dk
Reglerne for frit valg af sygehus og undtagelserne fra reglerne. Se hvilke private hospitaler, du kan vælge mellem, hvis du har ret til behandling på et aftalesygehus og hvilke behandlinger, der tilbydes.

www.sundhedsstyrelsen.dk
Reglerne for behandling, herunder på sygehuse i udlandet

www.venteinfo.dk
Ventetider på en lang række undersøgelser, behandlinger og efterbehandlinger

www.sundhed.dk
Det danske sundhedsvæsen generelt, patientrettigheder, få adgang til din e-journal og find pjecer og vejledninger.

www.patientombuddet.dk
Muligheder for at klage over sundhedsfaglig virksomhed, tilsidesatte rettigheder eller konkret sundhedsperson. Find og udskriv anmeldelsesskema.

www.patientforsikringen.dk
Muligheder for erstatning, find og udskriv anmeldelsesskema.

www.dpsd.dk
Indrapporter utilsigtede hændelser - Dansk Patient Sikkerhed Database.

-Til top-