Diplomuddannelse i ledelse - En 2 ½ årig efteruddannelse til ledere i private virksomheder, offentlige organisationer samt diakonale/kirkelige, sociale eller sundhedsfaglige institutioner

Topmotiverede undervisere og kursister

Diplomuddannelse  i ledelse er kendt for et særdeles højt fagligt niveau og stort engagement fra både kursisters og underviseres side.

Se filmen 

Vores moduler er indrettet som internater, der styrker forløbende indholdsmæssigt og netværket mellem deltagerne. Kursuskoordinatoren er gennemgående og sikrer sammenhæng og progression i hele uddannelsen. Vores undervisere er fagligt kompetente og dygtige formidlere. Vi har selv arbejdet som ledere eller med ledelse, og vi kender de private virksomheder, offentlige organisationer samt diakonale/kirkelige, sociale og sundhedsfaglige institutioner. Diplomuddannelse i ledelse med toning inden for diakoni danner en smuk ramme, som stimulerer til koncentration og fordybelse hos deltagerne.

Uddannelsen udbydes på vegne af Zealand under Lov om Åben Uddannelse.  

Zealand logo

Det diakonale lederskab

Diplomuddannelsen i ledelse indenfor diakoni er en formelt kompetencegivende efteruddannelse, der blev udbudt første gang i 2012. Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket – og ikke mindst de svageste i vores samfund. Ledelse er at varetage den overordnede styring og retning for en organisation og at motivere og udvikle medarbejdere, kollegaer og frivillige i et dynamisk samspil. Uddannelsen dykker ned i krydsfeltet mellem diakoni og ledelse og styrker din faglighed og professionalisme på begge områder, og udforsker begrebet 'det diakonale lederskab'

Formålet er at tilbyde en uddannelse, der anerkender medmenneskelighed og omsorg som vigtige værdier for medarbejdere og ledere i kirker, kirkelige og/eller diakonale organisationer samt private virksomheder og offentlige og sundhedsfaglige institutioner. Samtidig får du som deltager redskaber til at møde dagligdagens udfordringer professionelt og kompetent. Gennem hele uddannelsen er der klart fokus på din daglige praksis, og hvordan konkrete teorier og værktøjer kan styrke din faglighed i hverdagen. .

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er aktuel for dig, som har en ledelsesopgave med ansatte eller frivillige. Eller for dig som i dit arbejde med mennesker varetager større eller mindre ledelsesopgaver. Uddannelsen er derfor relevant for mange faggrupper og personer. Det kan fx være:  

  • Konsulenter, kirke- og kulturmedarbejdere og ansatte i kirker, frikirker eller kirkelige organisationer med ansvar for ledelse af frivillige eller medarbejdere
  • Ledere og mellemledere i diakonale, sociale eller sundhedsfaglige institutioner samt private virksomheder og offentlige institutioner
  • Konsulenter og mellemledere i andre værdi- og idebaserede organisationer
  • Præster og diakoner, der ønsker en lederuddannelse.

Diplom i ledelse og indenfor diakoni er en formelt kompetencegivende efteruddannelse på bachelorniveau. For hvert gennemført modul optjener du et antal ECTS point. ECTS points angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til - målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning. En fuld diplomuddannelse er normeret til  i alt 60 ECTS-points. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år.

I undervisningen arbejder vi med konkrete problemstillinger fra både dit og dine medstuderendes arbejdsliv. På den måde kan du implementere din nye viden direkte i din hverdag samtidig med, at du studerer. Uddannelsens obligatoriske moduler har et generelt sigte, men fælles for de obligatoriske og valgfri fag er, at de som hovedregel har udgangspunkt i dine egne jobmæssige erfaringer og baggrund. med de valgfri moduler og afgangsprojektet har du mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion, interesseområde eller branche. Mange års erfaring med at uddanne ledere gør, at vi altid kobler teorien med den reelle praksis, som du opererer i på dit daglige lederjob. Vi har tilrettelagt uddannelsen, så du kan passe dit job og dit privatliv sideløbende med studierne. Du får viden om og redskaber indenfor ledelsesteori, ledelsespraktik, ledelseskompetencer og strategier til håndtering og udvikling af lederskab i en diakonal kontekst. Samtidig lærer du om det dynamiske samspil mellem leder, medarbejder og medarbejdergrupper i forhold til håndtering af forskelle og konflikter og kan med dit indblik i kommunikationsteori og ledelsesfilosofi udforme og fortolke virksomhedens overordnede mål og strategier. Undervejs gennem hele forløbet har du rig mulighed for at sparre med dine undervisere og medstuderende om din nye viden.  

Uddannelsens struktur og forløb 

Uddannelsen er opbygget med i alt tre obligatoriske moduler, tre valgmoduler samt et afgangsprojekt. For at få en fuld diplomuddannelse skal alle moduler gennemføres og alle eksaminer samt afgangsprojekt være bestået. Uddannelsen varer ca. 2 ½ år inkl. afgangsprojekt. Hvis du ønsker at blive indviet som diakon, skal du have gennemført hele uddannelsen. 

Du kan vælge at tilmelde dig enkelte moduler fra Diplomuddannelse i ledelse indenfor diakoni, ligesom du kan kombinere vores moduler med moduler, du eventuelt har taget på diplomniveau på andre uddannelsessteder. Det er ikke et krav, at man tager uddannelsen i en bestemt rækkefølge. Holder du pause undervejs, har du i alt seks år til at gennemføre uddannelsen. 

Download studieordningen

moduloversigt diplom i lederskab og diakoni

Læs mere om:

Obligatoriske moduler
Valgfrie moduler
Afgangsprojekt

Tid og sted

Se datoer for uddannelsen

Alle internater og kursusdage og eksamen foregår på Filadelfia Uddannelse i Dianalund med overnatning på patienthotellet på Filadelfia.
Alle moduler er åbne for løbende tilmelding og kan tages i den rækkefølge, du ønsker. Du kan vælge at tage et enkelt eller flere moduler på Filadelfia Uddannelse, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Eksamener, afgangsprojekt og studievejledning

Uddannelsens opgaver og eksamener følger Zealands retningslinjer. Der aflægges eksamen efter hvert modul. Eksamen sker med udgangspunkt i en synopsis eller skriftlig opgave. Der gives karakter efter 7-skalaen.

Afgangsprojektet er en skriftlig opgave på 40-50 sider, som kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det sker i en vekselvirkning mellem selvstudium, undervisning og vejledning. Projektet afsluttes med en eksamen, som er individuel.

Til opgaveskrivning og afgangsprojekt er der tilknyttet studievejledning på alle moduler.

Litteratur

I forbindelse med hvert modul skal du forberede dig gennem læsning af nærmere angivet litteratur, svarende til ca. 100 sider pr. ECTS point. Senest en måned før modtager du undervisningsplan og litteraturliste for modulet. Udgiften til bøger er ikke inkluderet i modulets pris. 

Økonomi og tilskud

Fra 2023 er prisen 8.500,- kr. for et modul på 5 ECTS point, mens et modul på 10 ECTS point koster 15.000,- kr. Afgangsprojektet koster 15.500,- kr.

Som deltager skal du derudover påregne udgifter til litteratur (700-900 kr. pr.  modul) samt udgift til overnatning (1.400 for et modul på 5 ECTS point, 2.800,- kr. for et modul på 10 ECTS og 1.500,- kr. for afgangsprojektet på 15 ECTS point). 

Du kan søge tilskud til uddannelsen (SVU - Uddannelses- og Forskningsministeriet - Styrelsen for Videregående Uddannelser) efter gældende regler. Det er desuden muligt for kursister, som ikke har en videregående uddannelse, at søge midler fra Omstillingsfonden. Kontakt os for nærmere information.

Adgangskrav

Diplom i ledelse indenfor diakoni er en efteruddannelse for dig, som har en uddannelse i forvejen og arbejdserfaring som leder. Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan kombineres med fuldtidsarbejde. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en:

  • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse (en heltidsuddannelse normeret til 2 år) eller en videregående voksenuddannelse (VVU - en deltidsuddannelse normeret til 3 år)
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering, en såkaldt realkompetencevurdering. Bliv realkompetencevurderet på Zealand og få bevis på det du kan. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os på fil-kurser@filadelfia.dk  Mail på jnov@zealand.dk med hensyn til realkompetencevurdring. 

Tilmelding
Tilmelding til Diplom i Ledelse - modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - Udskudt til forår 2024 – nærmere datoer kommer snarest.

Første gang du tilmelder dig uddannelsen, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du skal desuden sende dokumentation for din højest opnåede uddannelse. begge dele skal uploades, når du tilmelder dig.

Afmelding

Afmelding kan vederlagsfrit ske indtil tilmeldingsfristens udløb fire uger før studiestart. Ved senere afmelding betales den fulde kursusafgift. 

Anbefalinger fra det diakonale og kirkelige miljø

Følgende personer med tilknytning til de diakonale og kirkelige miljø anbefaler uddannelsen:

Peter Fischer-Møller, tidl. biskop over Roskilde Stift  ”Diakoni, omsorgen for det hele menneske – og særlig for de udsatte og sårbare - har fra urkirkens dage været en af den kristne kirkes afgørende opgaver ved siden af forkyndelse, undervisning og mission. Diakoni har fokus på den enkelte, på nærvær og indlevelse og relevant hjælp. Samtidig kan der være brug for koordinering, samarbejde og kommunikation for at sikre, at indsatsen gavner. Sådan påtog apostlen Paulus sig for snart 2000 år siden en betydelig ledelsesopgave med at samle penge ind i alle de nyetablerede menigheder til hjælp for de fattige i Jerusalem. Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det, at tænke ledelse med ind i arbejdet. Det gælder også indenfor diakonien. I et velfærdssamfund som i disse år er udfordret, hvor antallet af fattige stiger og ensomheden er et problem for mange, er det vigtigt at kunne trække på samme hammel i det diakonale arbejde. Derfor hilser jeg dette initiativ varmt velkommen og medgiver diplomuddannelsen mine bedste anbefalinger.”

Christian Bjerre, generalsekretær, Blå Kors Danmark  ”Det er af stor betydning for godt lederskab i vore diakonale enheder, at der velkvalificerede efteruddannelsestilbud – også på diplomniveau. Her er der mulighed for at give nuværende og kommende ledere i vore organisationer vigtige ledelsesredskaber ud fra vores egne præmisser. Derfor anbefaler jeg varmt uddannelsen”

Helle Jarlsmose, tidl. generalsekretær i KFUKs sociale arbejde - "Diplomuddannelsen i diakoni og ledelse er et vigtigt bidrag til en fortsat professionalisering af de sociale og diakonale organisationer og institutioner i Danmark. Det er er samtidig en uddannelse, der tager fat i lederens rolle, som en væsentlig bærer af organisationens grundlæggende værdier. Der er derfor meget brug for denne uddannelse, som jeg hilser velkommen."  

Læs også om vores samarbejdspartnere og kunder

Udtalelser fra deltagere på uddannelsen

Hvad er det vigtigste, du har fået ud af uddannelsen?

Gitte Holmgaard, afdelingsleder, KFUM's Sociale Arbejde - "Uddannelsen har først og fremmest givet mig mulighed for refleksion. Refleksion over egen praksis klæder mig på til fremtidens udfordringer – både personligt og ledelsesmæssigt. De teorier, metoder og værktøjer, jeg er blevet præsenteret for, giver mig nye overvejelser og handlemuligheder til de hverdagssituationer, jeg står i som person og som leder."

Gorm Valbjørn, daglig leder, Opstandskirkens sogn: "Diplomuddannelsen i ledelse har med sit stærke teoriske grundlag øget min evne til at navigere i komplekse ledelsesetiske beslutninger, samtidig med at jeg har fået styrket mit strategiske overblik i det daglige og i arbejdet med organisationsudvikling og personaleledelse."

Maibritt Nielsen, forstander, Danske Diakonhjem Dalsmark: "Jeg har stået i mange ledelsesmæssige udfordringer under uddannelsen, så det at jeg har kunnet anvende mine cases som læring i helt konkrete udfordringer fra hverdagen har gjort, at jeg er styrket betragteligt i min lederrolle. Særligt at navigere i kompleksitet er jeg styrket i. Det helt unikke er dog diakonien, som kobles på ledelsesteorierne og giver et indhold og en dybde, man ikke får andre steder. Dermed har jeg fået mulighed for at blive diakon og fået en stor diakonal faglighed."