Diplom i ledelse - En 2 ½ årig efteruddannelse til ledere i diakonale, kirkelige og frivillige organisationer

Topmotiverede undervisere og kursister

Diplom i ledelse og indenfor diakoni er kendt for et særdeles højt fagligt niveau og stort engagement fra både kursisters og underviseres side.

Se filmen 

Vores moduler er indrettet som internater, der styrker forløbende indholdsmæssigt og netværket mellem deltagerne. Kursuskoordinatoren er gennemgående og sikrer sammenhæng og progression i hele uddannelsen. Vores undervisere er fagligt kompetente og dygtige formidlere. Vi har selv arbejdet som ledere eller med ledelse, og vi kender de frivillige, diakonale og kirkelige organisationer. Miljøet på Filadelfia danner en smuk ramme, som stimulerer til koncentration og fordybelse hos deltagerne.

Uddannelsen udbydes på vegne af Zealand under Lov om Åben Uddannelse.  

Zealand logo

Det diakonale lederskab

Diplomuddannelsen i ledelse og indenfor diakoni er en formelt kompetencegivende efteruddannelse,  der blev udbudt første gang i 2012. Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket – og ikke mindst de svageste i vores samfund. Ledelse er at varetage den overordnede styring og retning for en organisation og at motivere og udvikle medarbejdere, kollegaer og frivillige i et dynamisk samspil. Uddannelsen dykker ned i krydsfeltet mellem diakoni og ledelse og styrker din faglighed og professionalisme på begge områder, og udforsker begrebet 'det diakonale lederskab'

Formålet er at tilbyde en uddannelse, der respekterer medmenneskelighed og omsorg som vigtige værdier for medarbejdere og ledere i kirker, kirkelige og/eller diakonale organisationer. Samtidig får du som deltager redskaber til at møde dagligdagens udfordringer professionelt og kompetent. Gennem hele uddannelsen er der klart fokus på din daglige praksis, og hvordan konkrete teorier og værktøjer kan styrke din faglighed i hverdagen. .

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen er aktuel for dig, som har en ledelsesopgave med ansatte eller frivillige. Eller for dig som i dit arbejde med mennesker varetager større eller mindre ledelsesopgaver. Uddannelsen er derfor relevant for mange faggrupper og personer. Det kan fx være:  

  • Konsulenter, kirke- og kulturmedarbejdere og ansatte i kirker, frikirker eller kirkelige organisationer med ansvar for ledelse af frivillige eller medarbejdere
  • Ledere og mellemledere i diakonale, sociale eller sundhedsfaglige institutioner
  • Konsulenter og mellemledere i andre værdi- og idebaserede organisationer
  • Præster og diakoner, der har en lederuddannelse

Diplom i ledelse og indenfor diakoni er en formelt kompetencegivende efteruddannelse på bacheorniveau. For hvert gennemført modul optjener du et antal ECTS point. ECTS står for European Credit Transfer System. Det er en fælles EU-standard, som kan bruges til meritoverførsel af moduler på samme uddannelsesniveau gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark eller udlandet. 

ECTS-points angiver, hvad en uddannelse og et uddannelseselement er normeret til – målt i omfanget af den studerendes arbejdsbelastning. En fuld diplomuddannelse er normeret til i alt 60 ECTS-points. Det svarer til at være fuldtidsstuderende i et år.

Uddannelsens struktur og forløb 

Uddannelsen er opbygget med i alt tre obligatoriske moduler, tre valgmoduler samt et afgangsprojekt. For at få en fuld diplomuddannelse skal alle moduler gennemføres og alle eksaminer samt afgangsprojekt være bestået. Uddannelsen varer 2 ½ år inkl. afgangsprojekt. Hvis du ønsker at blive indviet som diakon, skal du have gennemført hele uddannelsen. 

Du kan vælge at tilmelde dig enkelte moduler fra Diplom i ledelse og indenfor diakoni, ligesom du kan kombinere vores moduler med moduler, du eventuelt har taget på diplomniveau på andre uddannelsessteder. Det er ikke et krav, at man tager uddannelsen i en bestemt rækkefølge. Holder du pause undervejs, har du i alt seks år til at gennemføre uddannelsen. 

Se folderen for uddannelsen

Download studieordningen

moduloversigt diplom i lederskab og diakoni

Læs mere om:

Obligatoriske moduler
Valgfrie moduler
Afgangsprojekt

Tid og sted

Alle internater og kursusdage og eksamen foregår på Filadelfia Uddannelse i Dianalund med overnatning på patienthotellet på Filadelfia.
Alle moduler er åbne for løbende tilmelding og kan tages i den rækkefølge, du ønsker. Du kan vælge at tage et enkelt eller flere moduler på Filadelfia Uddannelse, ligesom du kan koble modulerne herfra med andre diplomuddannelser i ledelse.

Eksamener, afgangsprojekt og studievejledning

Uddannelsens opgaver og eksamener følger KEAs retningslinjer. Der aflægges eksamen efter hvert modul. Eksamen sker med udgangspunkt i en synopsis eller skriftlig opgave, som har et omfang på hhv. ca. 4, 8 og 15 sider. Der gives karakter efter 7-skalaen.

Afgangsprojektet er en skriftlig opgave på 40-60 sider, som kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det sker i en vekselvirkning mellem selvstudium, undervisning og vejledning. Projektet afsluttes med en eksamen, som er individuel.

Til opgaveskrivning og afgangsprojekt er der tilknyttet studievejledning på alle moduler.

Litteratur

I forbindelse med hvert modul skal du forberede dig gennem læsning af nærmere angivet litteratur, svarende til ca. 100 sider pr. ECTS point. Senest en måned før modtager du undervisningsplan og litteraturliste for modulet. Udgiften til bøger er ikke inkluderet i modulets pris. 

Gennemgående undervisere på uddannelsen

På Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni vil du møde en række dygtige og engagerede undervisere. De er valgt på baggrund af deres faglige viden, erfaring som ledere og kendskab til det frivillige, kirkelige og diakonale miljø. Listen over undervisere er ikke endelig - og der kan komme ændringer undervejs. Faste undervisere er: 

  • Conny Hjelm. Underviser, supervisor og Phd. studerende på Filadelfia Uddannelse. Conny er uddannet diakon, lærer og har en Master i Diakoni.  Læs om Conny her, Hun underviser i diakoni på de fleste moduler og i sjælesorg på modul 9.

  • Tommy Kjær Lassen. Selvstændig konsulent og underviser i Vitaactiva. Tommy er teolog og ph.d. i eksistentiel ledelse. Han er tidligere valgmenighedspræst. Læs mere om Tommy her. (Modul 7).
  • Stig Fog.  Selvstændig konsulent i Stig Fog Fundraising og Kommunikation. Stig er kandidat i Public Relations. Han er desuden tidligere generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd og kampagneleder i Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere om Stig her (Modul 9).

Økonomi og tilskud

Fra 2022 er prisen 12.000,- kr. for et modul på 5 ECTS point, mens et modul på 10 ECTS point koster 22.000,- kr. Afgangsprojektet koster 14.500,- kr.. 

Udover modulafgiften skal der beregnes udgifter til 360 graders lederevaluering (valgfrit) og studietur (modul 3) som opkræves særskilt. Som deltager skal du derudover påregne udgifter til litteratur. (600-800 kr. pr. modul).

Du kan søge tilskud til uddannelsen (SVU - Uddannelses- og Forskningsministeriet - Styrelsen for Videregående Uddannelser) efter gældende regler. Det er desuden muligt for kursister, som ikke har en videregående uddannelse, at søge midler fra Omstillingsfonden. Kontakt os for nærmere information.

Adgangskrav

Diplom i ledelse og diakoni er en efteruddannelse for dig, som har en uddannelse i forvejen og arbejdserfaring som leder. Uddannelsen er tilrettelagt, så den kan kombineres med fuldtidsarbejde. For at blive optaget på uddannelsen skal du have en:

  • Relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse (en heltidsuddannelse normeret til 2 år) eller en videregående voksenuddannelse (VVU - en deltidsuddannelse normeret til 3 år)
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Der kan gives dispensation for ovenstående ud fra en konkret vurdering, en såkaldt realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering hos KEA her

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os på fil-kurser@filadelfia.dk 

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest fire uger før hvert modul. Du melder  dig til her

Første gang du tilmelder dig uddannelsen, skal du udfylde et ansøgningsskema. Du skal desuden sende dokumentation for din højest opnåede uddannelse. begge dele skal uploades, når du tilmelder dig.

Du finder ansøgningsskemaet her

Afmelding

Afmelding kan vederlagsfrit ske indtil tilmeldingsfristens udløb fire uger før studiestart. Ved senere afmelding betales den fulde kursusafgift. 

Anbefalinger fra det diakonale og kirkelige miljø

Følgende personer med tilknytning til de diakonale og kirkelige miljø anbefaler uddannelsen:

Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift  ”Diakoni, omsorgen for det hele menneske – og særlig for de udsatte og sårbare - har fra urkirkens dage været en af den kristne kirkes afgørende opgaver ved siden af forkyndelse, undervisning og mission. Diakoni har fokus på den enkelte, på nærvær og indlevelse og relevant hjælp. Samtidig kan der være brug for koordinering, samarbejde og kommunikation for at sikre, at indsatsen gavner. Sådan påtog apostlen Paulus sig for snart 2000 år siden en betydelig ledelsesopgave med at samle penge ind i alle de nyetablerede menigheder til hjælp for de fattige i Jerusalem. Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det, at tænke ledelse med ind i arbejdet. Det gælder også indenfor diakonien. I et velfærdssamfund som i disse år er udfordret, hvor antallet af fattige stiger og ensomheden er et problem for mange, er det vigtigt at kunne trække på samme hammel i det diakonale arbejde. Derfor hilser jeg dette initiativ varmt velkommen og medgiver diplomuddannelsen mine bedste anbefalinger.”

Christian Bjerre, generalsekretær, Blå Kors Danmark  ”Det er af stor betydning for godt lederskab i vore diakonale enheder, at der velkvalificerede efteruddannelsestilbud – også på diplomniveau. Her er der mulighed for at give nuværende og kommende ledere i vore organisationer vigtige ledelsesredskaber ud fra vores egne præmisser. Derfor anbefaler jeg varmt uddannelsen”

Helle Jarlsmose, generalsekretær i KFUKs sociale arbejde - "Diplomuddannelsen i diakoni og ledelse er et vigtigt bidrag til en fortsat professionalisering af de sociale og diakonale organisationer og institutioner i Danmark. Det er er samtidig en uddannelse, der tager fat i lederens rolle, som en væsentlig bærer af organisationens grundlæggende værdier. Der er derfor meget brug for denne uddannelse, som jeg hilser velkommen."  

Læs også om vores samarbejdspartnere og kunder

Udtalelser fra deltagere på uddannelsen

Hvad er det vigtigste, du har fået ud af uddannelsen?

Gitte Holmgaard, afdelingsleder, KFUM's Sociale Arbejde - "Uddannelsen har først og fremmest givet mig mulighed for refleksion. Refleksion over egen praksis klæder mig på til fremtidens udfordringer – både personligt og ledelsesmæssigt. De teorier, metoder og værktøjer, jeg er blevet præsenteret for, giver mig nye overvejelser og handlemuligheder til de hverdagssituationer, jeg står i som person og som leder."

Gorm Valbjørn, daglig leder, Opstandskirkens sogn: "Diplomuddannelsen i ledelse har med sit stærke teoriske grundlag øget min evne til at navigere i komplekse ledelsesetiske beslutninger, samtidig med at jeg har fået styrket mit strategiske overblik i det daglige og i arbejdet med organisationsudvikling og personaleledelse."

Maibritt Nielsen, forstander, Danske Diakonhjem Dalsmark: "Jeg har stået i mange ledelsesmæssige udfordringer under uddannelsen, så det at jeg har kunnet anvende mine cases som læring i helt konkrete udfordringer fra hverdagen har gjort, at jeg er styrket betragteligt i min lederrolle. Særligt at navigere i kompleksitet er jeg styrket i. Det helt unikke er dog diakonien, som kobles på ledelsesteorierne og giver et indhold og en dybde, man ikke får andre steder. Dermed har jeg fået mulighed for at blive diakon og fået en stor diakonal faglighed."