Diakonifaglig efteruddannelse

Styrk medmenneskelighed og helhedssyn i dit faglige arbejde

Med en diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia får du en ny faglighed, hvor et helhedsorienteret syn på mennesket kommer i spil i dit arbejde. Uddannelsen bygger oven på den faglighed, du allerede har, og giver redskaber til at gå ind i hverdagens praksis ud fra en diakonifaglig tilgang.

Se filmen

Kort om uddannelsen

Diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia er for dig, som er praktiker inden for det sociale, sundhedsfaglige, kirkelige og diakonale felt. Den er et tilbud til medarbejdere, som ønsker at give det medmenneskelige rum og plads i det daglige arbejde. Her drøftes emner som ligeværdighedens plads i en professionel hverdag, hvordan vi skaber plads til ’det hele menneske’, og hvordan næstekærlighed og faglighed kan gå hånd i hånd.

Uddannelsen er både for medarbejdere, som har direkte kontakt med borgere, patienter eller brugere og for deltagere, der ikke har direkte kontakt, men arbejder i organisationer, hvor mennesker er i centrum.

Den diakonifaglige efteruddannelse kan indgå som en del af uddannelsen til diakon.

Særligt om Diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia

 • Det særlige ved uddannelsen er fokus på diakoni som en faglighed, der har et bredt anvendelsesområde, hvor medmenneskelighed er i spil. Diakoni er tværfaglig i sin praksis, og det betyder, at diakonien naturligt arbejder sammen med mange forskellige typer af faglige sammenhænge, for eksempel det sundhedsfaglige, socialfaglige og kirkefaglige. Udgangspunktet er, at alle medarbejdere på forskellige niveauer, uanset forhold til kristen tro og værdier, kan udøve denne næstekærlige faglighed. Altså er hverken tro eller fravær af tro diskvalificerende.
 • Gennem uddannelsen løber to gennemgående elementer: Teori og praksis. Undervisningen tager udgangspunkt i din daglige praksis og kobler den med teoretisk viden, så du får nye perspektiver og handlemuligheder på dine udfordringer. Det er derfor en uddannelse til praktikere, som mødes i et nyt fagligt felt på tværs af forskellige uddannelsesbaggrund og arbejdserfaringer.

Formål

Uddannelsen har til formål at tilbyde dig som studerende en faglig efteruddannelse, hvor medmenneskelighed og helhedssyn er i fokus.

Hvem uddannelsen henvender sig til

Den er for dig, der arbejder i en tæt relation til patienter, borgere og brugere i sårbare eller udsatte livssituationer. Den er også for dig, der på et mere organisatorisk niveau arbejder i organisationer, der henvender sig til ovenstående målgrupper. Det kan være følgende faggrupper:

 • Ansatte på hospitaler, hospices, plejehjem og andre sundhedsfaglige institutioner
 • Ansatte på væresteder, varmestuer, opholdssteder og andre sociale eller pædagogiske institutioner
 • Fagpersoner i diakonale institutioner generelt.

Det får du ud af uddannelsen

Du får styrket din viden og kompetencer på følgende områder:

 • Du vil få dybere indsigt i diakoniens egenart og ressourcer
 • Du får sprog og viden om diakoni, således at du kan kommunikere og forklare den diakonale faglighed i det daglige samspil med andre fagområder
 • Du vil kunne indgå i forskellige livstolkninger hos den enkelte person
 • Du får forståelse for komplekse problemstillinger og handlingskompetence til at gå ind i dem ud fra en diakonifaglig tilgang
 • Du lærer at omsætte ny viden, faglige ønsker og ideer til udvikling af din daglige praksis.

Uddannelsesforløb og moduler

Diakonifaglig efteruddannelse på Filadelfia er et sammenhængende forløb, der består af 3 moduler. Uddannelsen forløber over et år.

Modulerne afvikles som 3x2 internatdage. Alle kursusdage er hverdage. På modul 2 og 3 skal der tillægges en eksamensdag, da begge moduler afsluttes med mundtlig eksamen. Dertil skal du påregne 1 studiedag på henholdsvis modul 1 og 2 i regionale læringsgrupper.

Der skal påregnes tidsforbrug til forberedelse til undervisning og opgaveskrivning svarende til ca. 30 timer pr. modul.

Uddannelsen er en del af grundlaget for at blive indviet som diakon på Filadelfia. Du finder vores nærmere beskrivelse af betingelser for indvielse til diakon her.

Uddannelsens indhold – moduler og temaer

Modul 1: Diakoniens værdigrundlag og historie (60 lektioner)

På modulet vil du blive præsenteret for diakoniens værdimæssige indhold og ressourcer og hvordan diakoniforståelse på forskellige måder op gennem tiden har udviklet sig i takt med strømningerne i kirke og samfund.

Du vil tilegne dig en diakonifaglig bevidsthed, således at du vil kunne beskrive arbejdspladsens diakonale værdigrundlag og historik.

Indhold:

 • Diakoniens værdimæssige udgangspunkt; kristendom som værdigrundlag og menneskesyn
 • Diakoniens historiske udvikling; i den samfundsmæssige og kirkelige kontekst 
 • Ny diakoniforståelse efter 1990; diakoni som brobyggerfunktion

Eksamen: Skriftlig opgave (max 4 sider), hvor deltageren med udgangspunkt i en case beskriver hvilke diakonale værdier, der er i spil og hvordan det kommer til udtryk. Der henvises til pensum og stof fra undervisning.

Modul 2: Diakoni – menneskelighed og relation (60 lektioner)

På modulet vil du møde diakoniens forskellige udtryksformer og hvad der karakteriserer dem hver især, herunder også sjælesorg som et særligt diakonalt sprog.

Du vil kunne kommunikere diakoniens forskellige udtryk på en klar og struktureret måde, herunder kortlægge arbejdspladsens diakonale udtryk.

Indhold:

 • Diakoni som faglighed; definition og muligheder
 • Sjælesorg; diakoniens særlige kommunikationsform
 • Diakoni og ledelse i praksis; elementer til relationen mellem leder og ansat

Eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis (max 4 sider), hvor deltageren med udgangspunkt i en case beskriver hvordan de vurderer og tolker situationen ud fra modulets tema ”Diakoni – menneskelighed og relation”. Begrund ud fra pensum og stof fra undervisning.

Modul 3: Diakoni i samspil med andre metoder (60 lektioner)

På dette modul vil du møde hvordan diakoni opererer i samspil med andre fagligheder og metodikker. Du vil få viden om og redskaber til hvordan diakoni kan indgå i samspil med andre metoder, der har brugerudgangspunkt og er brugerorienteret.

Du vil få en forståelsesramme for nyere diakoniforskning og redskaber, der sætter dig i stand til at gennemføre små forskningsprojekter på egen arbejdsplads.

Indhold:

 • Diakoni rehabilitering og recovery; meningsfulde liv som personlig proces
 • Diakoni og empoverment; borgeren som partner
 • Anvendelse af diakonimetoder i det sociale- og sundhedsmæssige fagfelt; krav til og muligheder for udvikling af nye diakonimetoder
 • Diakoni som forskningsmæssig disciplin

Eksamen: Mundtlig eksamen ud fra et afgangsprojekt, der er knyttet til alle tre moduler (max 10 sider). Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en case fra deltagerens arbejdssted og beskriver og drøfter situationen ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvilke diakonale værdier er i spil og hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvordan vurderer og tolker du situationen? Begrund ud fra pensum.
 • Vælg et (diakonalt) ståsted og planlæg en handling, der kan afhjælpe situationen. Begrund, hvorfor du vælger, som du gør.

Praktiske oplysninger – tid, sted tilmelding og økonomi

Uddannelsen begynder efteråret 2021. Al undervisning og eksamen foregår på Filadelfia.

Deltagerprisen for hele uddannelsen er 30.000,- kr. + moms. Prisen inkluderer forplejning og overnatning på internater. Dertil skal du påregne begrænsede udgifter til bøger. 

Tilmelding til uddannelsen foregår via dette link - hvor du også finder samtlige datoer for uddannelsen. 

Du kan se folderen om uddannelsen her

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du mindst have

 • 2 års relevant erhvervserfaring
 • Relevant erhvervsfaglig uddannelse, grunduddannelse for voksne eller realkompetencer på mindst samme niveau som ovennævnte.