Psykosocial udredning for epilepsipatienter - voksne

Voksne patienter med epilepsi og behov for kognitiv vurdering, og som har svært ved at acceptere epilepsien og mestre hverdagen med epilepsi, tilbydes et psykosocialt udredningsforløb med en indlæggelsesvarighed på 2-3 uger.

I udredningsforløbet udarbejdes en social anamnese med afdækning af den samlede sociale situation og patientens ressourcer. Ud fra et helhedssyn på patienten kan følgende undersøgelser indgå i forløbet: 24 timers observation og støtte af patientens mestring af sin psykosociale funktionsevne, neuropsykologisk test, psykologsamtaler, vurdering af patientens behov for udredning af skolemæssige færdigheder og uddannelsespotentiale, psykiatrisk vurdering, vurdering af behov for observation af mulig erhvervspotentiale, ergo- og fysioterapeutisk vurdering med fokus på afdækning af patientens ADL-funktioner samt fysiske og kognitive ressourcer.

I forbindelse med udskrivelsen videregives den samlede specielle viden, om patientens behov og ressourcer, til pårørende og relevante fagpersoner i patientens netværk og ved behov til hjemkommune. 


Illustration af behandlingsforløb

-tilbage til patientforløbsprogrammer-