Praktikstedsbeskrivelse for studerende

Generelt

Denne praktikstedsbeskrivelse er en overordnet beskrivelse for hele Rehabilitering og Udviklingscentret.  En specifik praktikstedsbeskrivelse for det aktuelle område, du som studerende kommer i praktik inden for, udleveres ved praktikstart.

Vi modtager studerende fra både Nykøbing, Roskilde, Slagelse og Vordingborg seminarier.

Praktiksted

Rehabilitering og Udviklingscenter Filadelfia (RU-F) er et specialdagtilbud omfattet af Servicelovens § 104 og § 103 og for patienter fra Epilepsihospitalet Filadelfia. Vi tilbyder desuden STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelse) samt rehabiliteringsforløb for borgere mellem 20 og 40 år uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet med at få et fagligt kompetenceløft og få styrket tilliden til egen formåen.

Vi er pt. 140 brugere fordelt på centrets to afdelinger for henholdsvis Aktivitet og samvær og Beskyttet beskæftigelse og rehabilitering.  Læring, udvikling og rehabilitering er vores kerneopgaver, men vægtes forskelligt i afdelingerne.

Målgrupperne

Vores målgrupper er mennesker med erhvervet hjerneskade, epilepsi og handicap (herunder Downsyndrom), autismespektrumforstyrrelser og mennesker med behov for at udvikle sig eller som har brug for personlig støtte i arbejdslivet.  Brugerne visiteres fra kommuner og fra Epilepsihospitalet Filadelfia. Vores primære opgave er, at styrke brugernes mulighed for at udvikle deres kompetencer og formåen bedst muligt ud fra deres potentiale.  Livskvalitet og selvhjulpenhed står centralt i det pædagogiske og praktiske arbejde. Dette afspejles af i vores læringstilgange, der spænder over situeret læring, psykodynamisk læring, socialkonstruktivistisk læring, æstetisk læring, adfærdsmodifikation og kognitivistiske læringstilgange.

Personalesammensætningen

Vi er 40 fastansatte fordelt på pædagoger, pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter, sosuhjælpere, rengøring, ledelse og en sekretær. Ledelsen består af en centerleder, en souschef og to afdelingsledere.  Der er videnspersoner tilknyttet epilepsi, erhvervet hjerneskade og autismespektrumforstyrrelser, som alle er en del af de fagteam, de tilknyttet i den daglige praksis.

Vi fordeler os på fire teams: 

  • Unge med epilepsi og handicap (arbejder med kunsthåndværk og produktion).
  • Voksne med erhvervet hjerneskade og epilepsi (arbejder med kunst, kultur og natur).
  • Specialteamet for autismespektrumforstyrrelser (fordelt på tre grupper).
  • Beskyttet beskæftigelse og rehabilitering – herunder STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelse).

Arbejdstilrettelæggelse.

Hvert team har sammen med afdelingslederen ansvaret for at tilrettelægge hverdagens aktiviteter så læring, udvikling og rehabilitering kommer i spil, men vægtet forskelligt afhængig af brugersammensætning, behov, muligheder og potentialer.  En gang om ugen er der faglig sparring med ledelsen, som ved en times morgenmøder ugentligt kommer rundt i de forskellige teams. Her samarbejdes om praktiske og pædagogiske problemstillinger, strategier, indsatsområder, tiltag, tegn og evaluering i forhold til arbejdet med brugerne.  Afdelingslederne har der ud over ugentlige møder med deres teams i forhold til kvalificering af det pædagogiske eller praktiske arbejde.  Alle teams har stor indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet, og dermed også meget ansvar. Det kræver et godt teamsamarbejde. Dette styrkes gennem teamudvikling, hvor regler, rammer, retning, roller og relationer løbende er i centrum for i teamudviklingen.  Studerende i 2. og 3. praktik får et kursus i kommunikationsredskaber, der tager afsæt i respektfuld kommunikation (ud fra empatisk kommunikationsværktøjer, Center for konfliktløsning).

RU-F har sin egen faglige/kollegiale superviser. Nogle teams har obligatorisk supervision (teams med særligt udfordrende brugere), og andre teams kan gøre brug af faglig/kollegial supervision efter behov.

Der tilstræbes en høj bevidsthed om pædagogiske og læringsmæssige tilgange. Samlet set arbejdes med empowerment, relationspædagogik, anerkendende pædagogik, neuropædagogik, situeret læring, psykodynamisk læring, æstetisk læring, socialkonstruktivistiske læringstilgange, kognitivistiske læringstilgange og adfærdsmodifikation.  Hvilke, der udøves i de forskellige afdelinger, afhænger af målgrupper, brugersammensætning, formål og mål med aktiviteter/beskæftigelse.

Arbejdet med brugerne tager afsæt i såkaldte ”individuelle planer”, hvor sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering beskrives, og danner grundlag for det daglige arbejde. Endvidere udarbejdes ”status”, hvor parametre for, om målsætninger og tiltag har ført til det ønskede resultat, beskrives, dokumenteres og justeres løbende.  Den individuelle plan udgør grundlaget for, hvem, hvad, hvordan og hvorfor i arbejdet med hver enkelt bruger.  Det er en teamopgave at bidrage til udarbejdelse individuelle planer, men altid pædagoger, der står for den endelige dokumentation, der foregår elektronisk.

Det tværfaglige samarbejde på RU-F kan ske på flere planer. Det kan være personalemæssigt, brugermæssigt, produktionsmæssigt og i arbejdet med ”mini-teams”, hvor alle, der har at gøre med en bruger, bidrager til at give brugeren de bedste betingelser for læring, udvikling eller rehabilitering.

Påklædning og fremtoning

Der er fri påklædning, men med øje for, at påklædningen ikke er ”udfordrende” eller på anden vis udstråler signaler, som særligt sensitive brugere kan mistolke eller forstyrres af. Det forventes, at også studerende fremstår på en sådan måde, at de indgyder tillid, troværdighed og respekt – både i forhold til kolleger, brugere og vores samarbejdsparter (sagsbehandlere, bosteder, familier m.v.).

Organisering af praktikforløb og praktikvejledningen.

Så vidt det er muligt, vil vi forsøge at imødekomme den studerendes ønsker om placering inden for vores målgrupper. Den studerende indkaldes til et introduktionsmøde med souschefen, hvor der vil være en generel introduktion til stedet, en forventningsafstemning og samtale om den studerendes præferencer. Efter placering tilrettelægges praktikforløbet med den pågældende praktikvejleder.

Praktikvejlederne er pædagoger med praktikvejlederuddannelsen fra UCSJ, og med mange års erfaring inden for hvert sit felt. Studerende i 2. og 3. praktik får tilbud om undervisning inden for RU-Fs  samlede målgrupper (epilepsi og handicap, erhvervet hjerneskade og epilepsi, autismespektrumforstyrrelser). Det kan være inden for aktivitet og samvær eller beskyttet beskæftigelse og rehabilitering.  Undervisningen varetages af RU-Fs videnspersoner, og indeholder både teoretiske og metodiske tilgange.  I forbindelse med vejledningen vil den studerende dog få særlig undervisning, der knytter sig til det specifikke felt, der arbejdes inden for.

Praktikken tilrettelægges ud fra elevens forudsætninger, læringsmål og gensidige forventninger til praktikopholdet.  Det forventes, at den studerende er aktiv, selvansvarlig og engageret i egen uddannelse, og vi forventer, at den studerende er medansvarlig for at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Den studerende vil indgå i det daglige arbejde med brugerne og i teamsamarbejdet afstemt efter, hvor i sit uddannelsesforløb han/hun er. De læringsmål, den studerende arbejder med, vil have høj prioritet i forhold til de arbejdsopgaver, der skal varetages.

Der afholdes praktikvejledning hver uge. Vejledningen sigter mod at give den studerede mulighed for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer med afsæt i de respektive læringsmål.