Om Filadelfia og kompetenceudvikling

Det er et mål for Filadelfias samlede organisation at iværksætte en målrettet kompetenceudvikling for institutionerne og den enkelte medarbejder samt at der udfærdiges kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere. Det sker for at sikre, at både institutionernes og medarbejdernes kompetenceniveau svarer til de aktuelle og fremtidige opgaver.

Ved kompetence forstås det samlede grundlag af faglige, sociale og personlige forudsætninger og måden disse anvendes på i jobsammenhængen og omsættes i nye lærings- og arbejdssituationer.

For at nå dette mål er det vigtigt, at:

  • Der iværksættes initiativer, der udvikler institutionernes evne til at løse nuværende og fremtidige opgaver samt fremmer medarbejdernes faglige, sociale og personlige udvikling. Kompetenceudvikling skal foregå på alle niveauer i organisationen. Vurderingen af behovet for kompetenceudvikling er den enkelte institutions/afdelings ansvar.
  • Lederen har til opgave løbende at vurdere behovet for kompetenceudvikling og sammen med medarbejderen tage initiativ til uddannelse og udvikling. Det påhviler samtidigt den enkelte leder at tilrettelægge det daglige arbejde, så hver enkelt medarbejder udnytter sine evner og ny viden optimalt samt udvikles gennem tildeling af nye opgaver når det er hensigtsmæssigt og ønskeligt for institutionens/afdelingens funktion.
  • Den ansatte selv gør en aktiv indsats for at vedligeholde og udvikle sine kompetencer. Et væsentligt element heri er at være parat til forandring og omstilling til såvel nuværende som fremtidige opgaveløsninger.
  • Kompetenceudviklingen skal svare til de ønsker og behov, som medarbejderen har til egen uddannelse og udvikling under hensyn til institutionernes nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Kompetenceudvikling tilrettelægges derfor i tæt samarbejde mellem leder og medarbejder - jf. retningslinje om uddannelse og kompetenceudvikling.