Filadelfias styrelsesvedtægt


Navn og hjemsted

§ 1

Organisationens navn er: Den selvejende institution Filadelfia.

Organisationen er grundlagt i 1897. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland.

Formål

§ 2

Filadelfias primære formål er, som en landsdækkende organisation inden for sundheds- og socialsektoren, at løse specialiserede opgaver inden for tre hovedområder:

  • Primært at tilbyde patienter med epilepsi og tilgrænsende lidelser, kompleks og specialiseret diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering.
  • Skole og specialrådgivning samt uddannelse af diakoner og diakonal undervisning.
  • Døgn- og dagtilbud inden for epilepsi, erhvervet hjerneskade og tilgrænsende lidelser.

Stk. 2

Disse formål opnås ved at:

Filadelfias samlede organisation kendes som nytænkende og samarbejdende, som leverer højt specialiseret behandling.

Blive understøttet af egne og andres forsknings- og udviklingsresultater og endvidere selv aktiv med målrettet klinisk forskning.

Skabe sammenhængende, helhedsorienterede tværfaglige patientfor-løb, der er effektive og økonomisk rentable og som understøttes af patienttilfredsheds og evidensbaseret viden.

Skabe tætte relationer og samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere, interesseorganisationer, universiteter, regioner og kommuner.

Filadelfias værdier

§ 3

Filadelfias værdier er: Helhedssyn, respekt og nytænkning.

Helhedssyn

Helhedssyn er altafgørende for organisationens sammenhængskraft, og må til enhver tid tage udgangspunkt i patientens/brugerens behov for at opnå en så høj kvalitativ ydelse som mulig. Helhedssynet skal også understøtte os i at være en lærende organisation, hvor vi udnytter hinandens viden og erfaring. Helhedssynet vil på den måde understøtte erfaringen af, at alle medarbejdere er værdifulde, og alle afdelinger og institutioner vil opleves som ligeværdige aktører.

Respekt

En ubetinget respekt for det enkelte menneske er selve grundlaget for at kunne arbejde på Filadelfia. Respekten gælder i vores samarbejde med patienter, klienter og beboere, samt i relationer mellem medarbejdere, områder og afdelinger (interne/eksterne), hvor mødet sker i åbenhed og med evne og vilje til at forstå andres tænkemåde og handlinger.

Nytænkning

Forandring er et vilkår i en tid, hvor organisationers vilje og evne til nytænkning og udvikling er afgørende for deres virke. Nytænkning, forandringsparathed og udvikling hænger uløseligt sammen, og er et både ønskeligt og nødvendigt afsæt for at virkeliggøre Filadelfias vision. Filadelfia skal gennem nytænkning ind ad til i organisationen og ud ad til være toneangivende for samarbejdspartnere – nationalt og internationalt.

- til top -

Filadelfias kirker

§ 4

I Filadelfias kirke – der drives for private midler - skal der tilbydes patienter, klienter og medarbejdere kirkelig betjening. Kirken betjenes af præst, som er ansat i den danske folkekirke.

Økonomiske forhold

§ 5

Filadelfias formue og øvrige værdier skal i videst muligt omfang være noteret i organisationens navn.

Filadelfias formue, der pr. 31. december 2007 udgjorde kr. 194.397.107,-, kan forøges med midler, som organisationen måtte modtage i arv eller gave.

Stk. 2

Filadelfias midler skal sikres anbringelse med hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen er berettiget til at lade organisationen tage almindelige forretningsmæssige risici.

Bestyrelsen afgør, hvorvidt anbringelsen af organisationens aktiver skal finde sted i form af fast ejendom, obligationer, aktier, værdipapirer, inventar og driftsmidler eller på anden måde, som findes forsvarlig og formålstjenlig.

Stk. 3

Det økonomiske grundlag for Filadelfias drift tilvejebringes ved driftsoverenskomster / betalingsaftaler med offentlige myndigheder, ved modtagelse af selvbetalende patienter/klienter, ved arv eller gave samt ved salg af varer og tjenesteydelser.

- til top -

Bestyrelsen

§ 6

Bestyrelsen er Filadelfias øverste myndighed og har ansvaret for virksomhedens drift, økonomi og planlægning.

Bestyrelsen indgår driftsoverenskomster, godkender budgetter og regnskaber samt ansætter og afskediger ledende personale såsom Direktionen, medens øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af Direktionen.

Stk. 2

Filadelfias bestyrelse består af mindst 7 og højst 9 medlemmer inklusive de i § 6 stk. 5 nævnte repræsentanter.

Stk. 3

Bestyrelsen er selvsupplerende. Undtaget herfra er dog de 2 medarbejdervalgte repræsentanter, som vælges for en periode svarende til den kommunale valgperiode. Ingen kan udpeges eller genudpeges efter at være fyldt 70 år.

Stk. 4

I forbindelse med bestyrelsens sammensætning tilstræbes det ved udpegning af nye medlemmer, at der er politisk, økonomisk, teologisk/kulturel, ledelsesmæssig, sundhedsmæssig og social viden til rådighed i bestyrelsen.

Optagelse af nye medlemmer forudsætter tilslutning hos et flertal af de siddende medlemmer. Samtlige ansatte på Filadelfia vælger for en periode af 4 år to medlemmer til bestyrelsen.

Stk. 5

Efter aftale med bestyrelsen kan Diakonforbund og patientorganisationer for de specielle patient- og klientgrupper, som Filadelfias arbejde omfatter, blive repræsenteret i denne.

Stk. 6

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand samt fordeler diverse udvalgsposter blandt medlemmerne. I tilfælde af formandens fravær træder næstformanden ind i formandens rolle.

Stk. 7

Arbejdet som bestyrelsesmedlem kan honoreres.

Stk. 8

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, idet bestyrelsesformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 9

Bestyrelsen holder mindst 5 møder om året. Dagsorden med bilag udsendes af Direktionen senest 7 dage før mødet.

Bestyrelsesformanden kan derudover med 7 dages varsel indkalde til møde, så ofte det findes fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Forretningsorden godkendt af bestyrelsen d. 1. februar 2013 er gældende for bestyrelsens arbejde.

Stk. 10

Bestyrelsesformanden kan i påtrængende tilfælde forelægge sager til afgørelse ved elektronisk votering blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen orienteres inden 14 dage om resultatet.

Stk. 11

Bestyrelsesformanden kan i sager af uopsættelig karakter træffe en afgørelse, som efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Den daglige ledelse

§ 7

Den daglige ledelse og driften Filadelfia varetages af en direktion under ansvar over for bestyrelsen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen til enhver tid godkendte organisationsplan samt "Bestemmelser for ledelsen af Filadelfia" og ”Bestemmelser for ledelsen af Epilepsihospitalet”.

Et direktionsmedlem ansættes som administrerende direktør.

Stk. 2

Direktionen har blandt andet ansvaret for den tværgående koordination, prioritering, planlægning og udvikling af organisationens aktiviteter og drift.

- til top -

Årsregnskab og revision

§ 8

Filadelfias regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Der udarbejdes budget og regnskab for hvert område med selvstændigt aftalt funktion i henhold til interne retningslinjer og/eller de retningslinjer, der fastsættes i henhold til indgåede driftsoverenskomster/godkendelser.

Disse regnskaber indgår sammen med status og noter i det samlede regnskab for Filadelfia.

Stk. 3

Filadelfias årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, der skal sikre, at bestyrelsens vedtagelser og de til virksomheden af de offentlige myndigheder stillede krav opfyldes.

Tegningsret

§ 9

Til beslutning vedrørende køb og salg samt optagelse af lån i fast ejendom kræves et flertal på 2/3 af antallet af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2

Filadelfia tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand og næstformand.

Stk. 3

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Vedtægtsændringer

§ 10

Ændring af disse vedtægter kan kun foretages, når de er vedtaget på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

På begge bestyrelsesmøder kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for at ændringerne er vedtaget, og det kræves tillige, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede og deltager i afstemningen på det første bestyrelsesmøde.

Ændringerne er først gyldige, når de efterfølgende er godkendt af Civilstyrelsen.

- til top -

Ophør

§ 11

Beslutning om Filadelfias hele eller delvise ophør følger reglerne i § 10.

Stk. 2

I forbindelse med Filadelfias hele eller delvise ophør, træffer bestyrelsen selvstændigt beslutning om de frigjorte værdiers anvendelse til sundhedsmæssige, sociale eller folkekirkelige formål på områder, som ikke fuldt ud varetages af det offentlige.

Vedtægternes stadfæstelse

§ 12

Nærværende vedtægter er vedtaget på bestyrelsens møder den 1. februar og 19. april 2013 og erstatter tidligere vedtægter senest ændret gennem vedtagelse den 19. december 2008. Forretningsordenen for bestyrelsen på Filadelfia vedtaget den 1. februar 2013 er gældende. Vedtægterne er godkendt af Civilstyrelsen.

Opdateret, den 13. december 2013