Om Center for Neurorehabilitering

Specialiseret neurorehabilitering

Center for Neurorehabilitering er et tilbud til mennesker med hjerneskade, som har brug for rehabilitering hele døgnet. Det er et specialiseret rehabiliteringstilbud i sygehusregi, som tilbyder genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau i henhold til § 140 i 'Bekendtgørelse af sundhedsloven' (LBK nr. 1202 af 14/11/2014), 'Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus' (BEK nr. 1088 af 06/10/2014) samt ’Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade – en faglig visitationsretningslinje', Sundhedsstyrelsen, 2014.  Center for Neurorehabilitering hører under Epilepsihospitalet Filadelfia. 

Center for Neurorehabilitering er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage hjerneskaderehabilitering i henhold til anbefalinger for regionsfunktionsniveau i ”Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (2011).”

Målgruppe

Center for Neurorehabilitering modtager mennesker, som …

 • Er over 18 år med følger efter erhvervet hjerneskade - fortrinsvis af nyere dato
 • Har moderate til svære følger efter kranietraume, apopleksi eller tilgrænsende lidelser
 • Er kontaktbare (det vil sige ikke bevidstløse)
 • Har behov for intensiv, tværfaglig rehabilitering
 • Har potentiale og motivation for rehabilitering
 • Har behov for bistand fra mindst tre af disse faggrupper: neurolog, fysioterapeut, ergoterapeut, neuropsykolog eller talepædagog.

Center for Neurorehabilitering modtager normalt ikke mennesker, som har …

 • Fremadskridende hjernelidelser
 • Svære psykiske lidelser
 • Voldelig eller svært forstyrret adfærd
 • Alkohol- eller stofmisbrug.

Behandlingskoncept

Center for Neurorehabilitering blev grundlagt med henblik på at danne et tværfagligt, helhedsmæssigt rehabiliteringskoncept med udgangspunkt i ABC-koncepterne (Affolter, Bobath og Coombs) og i neuropsykologisk rehabilitering. Dette behandlingskoncept er udvidet og modificeret gennem årene. Således er egenomsorgsprincipper og senere principper fra bl.a. socialrådgivning og neuropædagogik inddraget i den tværfaglige rehabilitering. Rehabiliteringen i centret – såvel den monofaglige som den tværfaglige – bygger således i dag på flere teorier og overvejelser.

Principper for rehabiliteringen

På centret arbejder vi ud fra principper om

 • Klientcentrering og helhedsorientering
 • Intensitet og kontinuitet
 • Tværfaglighed
 • Et fælles sprog, som bygger på Verdenssundhedsorganisationen WHO’s begrebsramme ICF
 • Integrering af aktiviteter i dagligdagen.

Evidensbasering

I Center for Neurorehabilitering stræber vi efter, at rehabiliteringen er evidensbaseret, dvs. at de tiltag, som anvendes, bør bygge på et så videnskabeligt og/eller erfaringsmæssigt stærkt grundlag som muligt. 

Det skal understreges, at der er tale om en principiel dyd: Langt hovedparten af de metoder, der anvendes i neurorehabiliteringsarbejdet, er ikke undersøgt på et højt evidensniveau. I praksis betyder princippet om evidensbasering, at spørgsmål som "hvor ved vi det fra?", "kan vi dokumentere styrken af dette tiltag?", "tyder videnskabelige undersøgelser på, at vi bør handle anderledes?" vejer tungt, når patientens rehabilitering tilrettelægges.