Træning til en god tilværelse

Center for Neurorehabilitering har 18 døgnpladser for unge og voksne fra 18 år og op. Det har hjemme i en gennemrenoveret, smuk bygning fra 1922. Klienterne bor på eneværelse med eget bad. Rehabiliteringen tager sigte på klienternes fremtidige tilværelse. Vi arbejder med aspekter, som må forventes at give klienter og pårørende en så god tilværelse som muligt efter hjemkomsten.

Intensivt forløb på Filadelfia for voksne med hjerneskade

Et rehabiliteringsophold er intensivt og baseret på tværfaglighed. Aktiviteterne udføres i dagligdagens naturlige og meningsfulde sammenhænge både i og uden for huset. I rehabiliteringen forsøger vi i videst muligt omfang at tage udgangspunkt i en naturlig sammenhæng. Det vil sige, at rehabiliteringen foregår i situationer, som er genkendelige, relevante og meningsfulde for klienten. Der foregår målrettet rehabilitering i de fleste af døgnets timer. Vi anvender flere midler til at fremme denne intensive, målrettede og kontinuerlige behandling. Herudover tilbydes gruppetilbud, undervisnings-, fritids- og hobbyaktiviteter.

Flere formål med behandlingen

Klienten får den nødvendige støtte til at opnå bedst mulig funktionsevne, selvstændighed og eller deltagelse i sociale sammenhænge og i samfundet. Når rehabiliteringens indhold og mål fastlægges, tager vi nøje hensyn til de barrierer og muligheder, som gælder for den enkelte klient. Det er forhold som omfanget af følgerne efter hjerneskaden, personlige egenskaber, det sociale netværk, bostedet og de professionelle, som i fremtiden skal samarbejde med klienten og pårørende.

Helhedsorienteret behandling i miniteam

Den enkelte klient er tilknyttet et miniteam bestående af de faggrupper, som er relevante for indsatsen. Fagpersonerne har ansvar for og kompetence til at varetage rehabiliteringsforløbet i samarbejde med klient og pårørende. Personalet i miniteamet arbejder struktureret og bygger indsatsen på klientens individuelle døgnskema. Målene justeres løbende under opholdet ud fra klientens behov, forventninger og motivation. Når opholdet slutter, udarbejdes en genoptræningsplan eller tværfaglig status med henblik på den videre indsats, som foregår i kommunalt regi.